Częste pytania

Procedura zwrotu

Dlaczego kolega pracujący w tej samej firmie co ja dostał większy zwrot podatku, a miał odprowadzoną taką samą kwotę?

Sprawa każdego klienta rozpatrywana jest przez urząd indywidualnie, więc nie należy kierować się tym, co dostają koledzy. Na wysokość zwrotu podatku wpływa szereg ulg podatkowych m.in. ulga na wychowanie dzieci, koszty prowadzenia podwójnego gospodarstwa. Większość ulg podatkowych przysługuje osobom będącym w związku małżeńskim.

 

Co mam zrobić, gdy otrzymam czek z urzędu?

Po otrzymaniu czeku możesz zrealizować czek w banku, w którym masz konto, ponieważ wymogiem większości banków przy realizacji czeku jest posiadanie konta. Ważność czeku od daty wystawienia wynosi 6 miesięcy. W związku z tym należy pamiętać, żeby zrealizować go przed upływem tego czasu.

 

Czy może się zdarzyć, że nie będzie mi się należał zwrot podatku?

Jeśli podatek nie był odprowadzany przez pracodawcę prawidłowo, może się zdarzyć, że nie należy się jego zwrot. Dokładną kwotę nadpłaconego podatku poznamy po sporządzeniu deklaracji. Wówczas o jej wysokości informujemy klientów.

 

Czy możliwe jest rozliczenie rozłąkowego w Holandii?

Algemene heffingskorting (taka jest poprawna nazwa zwanego potocznie „rozłąkowym”) jest to rozliczenie podatkowe wspólne z partnerem fiskalnym. Jest ono opłacalne, ale tylko gdy dochód brutto osoby pracującej w Holandii przekracza 15 270 Euro, natomiast jednocześnie dochód partnera fiskalnego nie może przekroczyć 6 520 Euro.

 

Od 1 stycznia 2011 roku nastąpiła zmiana w przepisach podatkowych w Holandii i partnerem fiskalnym może zostać:

 

 • współmałżonek lub partner, z którym mamy zawarty oficjalny związek partnerski (potwierdzony notarialnie);
 • partner, z którym mamy wspólne dziecko i jesteśmy zameldowani pod tym samym adresem;
 • partner, z którym wspólnie zakupiliśmy dom lub mieszkanie lub  zarejestrowani jesteśmy jako partnerzy w funduszu emerytalnym (dotyczy głównie funduszów emerytalnych w Holandii);
 • rozwodnik, jeśli zameldowany jest z byłą żoną/mężem pod tym samem adresem.

 

Wysokość ulgi „rozłąkowe” za rok 2011 wynosi maksymalnie 1987 euro, a jeżeli partnerem fiskalnym jest osoba powyżej 65 roku życia, wówczas można liczyć na odzyskanie maksymalnego zwrotu w wysokości 910 euro.

 

Jak wygląda proces zwrotu podatku i ile to trwa?

Nasza usługa jest zakończona dopiero, gdy zwrot podatku trafi na konto naszych klientów. Zwrot podatku następuje po uprzednim wydaniu decyzji podatkowej przez zagraniczny urząd skarbowy. Terminy rozpatrywania wniosków są różne i zależą od ilości rozpatrywanych spraw przez dany urząd w danej chwili. Nie istnieje ustawowy termin rozpatrywania wniosków. Średnie okresy oczekiwania na decyzję kształtują się następująco:

 

 • Niemcy – od 3 do 6 miesięcy (górna granica dotyczy pracowników branży budowlanej),
 • Holandia – około 6 miesięcy,
 • Austria – od 3 do 4 miesięcy,
 • Wielka Brytania – około 6 miesięcy,
 • Irlandia – od 3 do 4 miesięcy, 
 • Belgia - od 6 do 9 miesięcy.

 

Terminy są krótsze, jeżeli przekazane nam dokumenty są kompletne, a podane informacje szczegółowe. Terminy wydłużają się, jeżeli urząd wszczyna postępowania wyjaśniające, które w imieniu klienta prowadzą nasi doradcy podatkowi.

Należy pamiętać, że podane okresy oczekiwania są uśrednione. Zgodnie z przepisami Urzędy Skarbowe mają nawet do 3 lat na wydanie decyzji podatkowej (np. w Holandii).

 

Czy mogę się rozliczać za kilka lat wstecz?

W przypadku każdego z rozliczanych przez nas krajów o zwrot podatku możemy ubiegać się o kilka lat wstecz. W Irlandii oraz Belgii możemy rozliczać się do 3 lat wstecz, w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii do 4 lat natomiast w Holandii i Austrii do 5 lat wstecz.

 

Czy na podstawie payslipu od pracodawcy z Wielkiej Brytanii można się rozliczyć?

Na podstawie payslipu można sporządzić deklarację, ale musi to być ostatni payslip. Urząd jednak w większości przypadków prosi o przesłanie karty podatkowej P45 lub P60 od pracodawcy.  

 

Jeśli nie posiadam karty podatkowej, to czy wówczas mogę ubiegać się o zwrot podatku?

Wymogiem urzędów zagranicznych jest posiadanie karty podatkowej. Jeśli nie posiadasz karty, w Twoim imieniu możemy wystosować pismo z prośbą o jej wydanie, ale nie jest to gwarancją, że pracodawcą nam ją wyda. Pracodawca zobowiązany jest do wydania karty podatkowej pracownikowi po zakończeniu pracy lub zakończeniu roku podatkowego.

 

Nie będziesz ponosić dodatkowych kosztów za usługę odzyskania karty podatkowej od pracodawcy.

 

Czy można elektronicznie pobrać dokumenty potrzebne do rozliczenia?

Nie ma możliwości elektronicznego pobrania dokumentów potrzebnych do rozliczenia podatkowego. Niezbędne formularze możemy przesłać do Państwa droga mailową lub tradycyjna pocztą.

 

Czy zwrot podatku może być przelany na konto inne niż moje?

Zwrot podatku może być przekazany na konto osób trzecich – zgodnie z wolą osoby rozliczającej się.

 

Czy muszę podawać dokładne daty przyjazdów i wyjazdów (najczęściej w przypadku Wielkiej Brytanii)? W jaki sposób urząd sprawdzi czy to są prawdziwe dane?

Zawsze należy podawać dokładne daty przyjazdu i wyjazdu, ponieważ najczęściej pracodawca uzupełnia za pracownika formularz P86 i przesyła go do urzędu, w którym podawana jest dokładna data przyjazdu do Wielkiej Brytanii. Jeśli dane te różnią się od daty przez nas w deklaracji, urząd będzie tą sprawę wyjaśnił, co wydłuży proces zwrotu podatku.

 

Terminy rozliczeń

Kiedy mogę starać się o zwrot podatku z zagranicy?

Wniosek o zwrot podatku składa się zazwyczaj po zakończeniu roku podatkowego, którym jest zwykle rok kalendarzowy (w Wielkiej Brytanii rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia). Wyjątek stanowią Wielka Brytania i Irlandia, gdzie o zwrot podatku można ubiegać się zaraz po zakończeniu zatrudnienia.

 

Karty podatkowe

Co oznaczają pojęcia i kwoty na mojej karcie podatkowej JAAROPGAAF (JAAROPGAVE)?

 

Loon loonbelasting/volksverzekeringen

zarobek brutto, podstawa opodatkowania wynagrodzenia/podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

Ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen

odliczony podatek od wynagrodzenia/składki na ubezpieczenia społeczne: podatek od wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne odliczane są od wynagrodzenia jako jedna kwota. Na ubezpieczenia społeczne składa się składka na ubezpieczenie pogrzebowe (ANW), na ubezpieczenie emerytalne (AOW), na fundusz zasiłków rodzinnych (AKW) i na ubezpieczenie od dodatkowych kosztów leczenia (AWBZ)

Levensloopverlofkorting

ulga ze względu na staż pracy

Verrekende arbeidskorting

rozliczona ulga pracownicza

Loon Zorgverzekeringswet

wynagrodzenie do naliczenia należności z tytułu Ustawy o Ubezpieczeniach Zdrowotnych(ZVW)

Ingehouden bijdrage Zorgverzekeringswet/vervangende LH

Potrącone składki na Ubezpieczenia Zdrowotne/zastępczy podatek od wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne

Loonheffingskorting

ulga w podatku od wynagrodzenia. Istnieją cztery możliwości stosowania ulgi przez pracodawcę: powszechna ulga podatkowa, (zwiększona) ulga pracownicza, ulga dla pracowników starszych, ulga dla młodzieży niepełnosprawnej

Jakie dokumenty są potrzebne, aby ubiegać się o zwrot podatku?


 1. Niemcy:  Lohsteuerkarte, (Besondere) Lohnsteuerbescheinigung      
 2. Holandia: Jaaropgave (jaaropgaaf)
 3. Belgia: Loonfische
 4. Austria: Lohnzettel        
 5. Wielka Brytania / Irlandia: P45, P60, CIS-25, Relevant Contract Tax Deduction Certificate.

 

Panel klienta

Jak uzyskać dostęp do panelu klienta?

Login i hasło dostępu do panelu otrzymasz automatycznie po przesłaniu uzupełnionego kompletu dokumentów na podany adres mailowy. Jeśli nie otrzymasz loginu i hasło dostępu lub jeśli nie podałeś adresu mailowego, dzwoń na naszą infolinię pod numer 801 005 303. Wówczas dane te otrzymasz od naszego konsultanta.

 

 

Co oznacza kwota podana w panelu klienta?

Kwota podana w panelu jest to szacowany przez nas zwrot. Kwota w zależności od kraju, z którego się rozliczasz jest podana w euro dla Niemiec (DE), Holandii (NL), Belgii (BE), Austrii (AT) oraz Irlandii (IE) lub w funtach dla Wielkiej Brytanii (UK).

 

Zwrot podatku z zagranicy a polski urząd skarbowy

Czy pieniądze otrzymane tytułem zwrotu podatku muszę opodatkować w Polsce?

Dochody te nie muszą być opodatkowane w Polsce - stanowią o tym umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zwrot podatku nie jest dodatkowym przychodem, lecz jedynie wyrównaniem różnicy pomiędzy podatkiem należnym i odprowadzonymi zaliczkami.

 

Usługi firmy

Komu przysługuje niemieckie świadczenie rodzinne Kindergeld?

 

Wniosek o wypłatę Kindergeld może złożyć osoba spełniająca jeden z poniższych warunków:

 • ma stałe miejsce zamieszkania w Niemczech lub przebywa w sposób ciągły lub będzie przebywać min. 6 miesięcy w Niemczech lub zarobiła poza granicami Niemiec mniej niż 4.002 EUR
 • 90% jej dochodów podlega opodatkowaniu w Niemczech,

 

Kindergeld przysługuje na dzieci:

 • które mieszkają w jednym z krajów Unii Europejskiej (w tym Polski),
 • które nie ukończyły 18 lat lub
 • mają więcej niż 18 a mniej niż 25 lat i nadal się uczą (nie ma znaczenia miejsce/kraj kształcenia),
 • nie ukończyły 21 roku życia, nie uczą się, lecz nie mogą znaleźć pracy,
 • mają mniej niż 25 lat i przerwały naukę na okres 4 miesięcy (okres miedzy ukończeniem nauki w jednej szkole, a  jej kontynuacją w innej placówce),
 • pewnym przypadkach przepisy przewidują pobieranie zasiłku rodzinnego na dzieci powyżej 25 roku życia (np. na dzieci kalekie i upośledzone).

 

W przypadku pobierania zasiłku na dziecko uczące się i mające więcej niż 18 lat, trzeba udokumentować naukę dziecka. Dodatkowo dochody dziecka pełnoletniego nie mogą przekroczyć kwoty 8004€/2011r. w jednym roku kalendarzowym. Jeśli dziecko nie mieszka w Niemczech, kwota ta jest dostosowywana do warunków państwa, w jakim dziecko zamieszkuje. W przypadku zamieszkiwania w Polsce kwota ta ulegnie zmniejszeniu do 4002 euro.

W pozostałych przypadkach zastosowanie znajdują szczególne przepisy przejściowe. Dzieci, które kończą 25 lub 26 lat w roku 2006 mają prawo pobierać Kindergeld do ukończenia 27 roku życia. Do ukończenia 26 roku życia prawo do KG mają dzieci, które w roku 2006 ukończą 24 rok życia. Warunkiem jest każdorazowo pobieranie nauki przez dzieci pełnoletnie.

 

Kindergeld można otrzymać na dzieci:

 • własne,
 • adoptowane,
 • wychowywane (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze),
 • współmałżonka (o ile należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy),
 • wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld).

 

Prawo do Kindergeld przedawnia się z upływem 4 laty po jego powstania.

 

Uwaga! Dzięki przełomowemu orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12.06.2012 pracownicy sezonowi i oddelegowani otrzymają prawo do Kindergeld – jak pozostali pracownicy podlegający niemieckiemu systemowi ubezpieczeń społecznych.

 

Czy można dostać Kindergeld na dziecko, które studiuje zaocznie?

 

Tak, jeśli jego dochody w roku kalendarzowym nie przekraczają  8.004 € (w roku 2010 i 2011). W przypadku osób zamieszkałych poza terenem Niemiec  kwota ta ulega zmniejszeniu zależnie od miejsca zamieszkania. W przypadku Polski kwota ta ulega  zmniejszeniu o połowę, a więc wynosi 4.002 €. Próg ten dotyczy wszystkich dzieci, które ukończyły 18 lat.

 

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech (Kindergeld)?


Poniższa tabela przedstawia miesięczną wysokość zasiłku rodzinnego w Niemczech w euro:


 

 

 

  2004-2008  
  2009  
  2010 - 2011 
  Pierwsze dziecko 
154 164 184
  Drugie dziecko 154 164 184
  Trzecie dziecko 154 170 180
  Każde kolejne 179 195 215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mój syn wstąpił do wojska czy nadal będę otrzymywał Kindergeld?


W trakcie odbywania przez dziecko służby wojskowej, bądź służby zastępczej, nie przysługuje prawo do pobierania Kindergeld.


Mój mąż pracuje w niemieckiej firmie, a ja w Polsce wychowuję wnuka czy przysługuje nam Kindergeld?

Kindergeld można otrzymać na dzieci:


• własne,
• adoptowane,
• wychowywane (np. starsze, pełnoletnie rodzeństwo wychowuje młodsze),
• współmałżonka (o ile należą do gospodarstwa domowego wnioskodawcy),
• wnuki (o ile rodzice już nie pobierają Kindergeld).

 

Do sierpnia pobierałam zasiłek rodzinny w Polsce, we wrześniu otrzymała decyzję z Famielienkasse o przyznaniu Kindergeld, czy muszę zwrócić do MOPR w Polsce kwotę pobieranego zasiłku?

Pobieranego zasiłku w Polsce nie trzeba zwracać, niemiecki urząd odliczy od przyznanej kwoty Kindergeld kwotę pobieranego zasiłku w Polsce.

 

Pracuje w Niemczech, ale składki na ubezpieczenie społeczne i składki rentowe opłacane są w Polsce czy mogę ubiegać się o Kindergeld ?

 

Dzięki przełomowemu orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12.06.2012 pracownicy sezonowi i oddelegowani otrzymają prawo do Kindergeld – jak pozostali pracownicy podlegający niemieckiemu systemowi ubezpieczeń społecznych. Odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i rentowe na terenie Niemiec nie jest już warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia Kindergeld.

 

Czy firma zajmuje się wypełnianiem holenderskich druczków Zorgtoeslag- dodatek do ubezpieczenia?

Nie zajmujemy się zwrotem zortoeslag (dodatkowa kwota do ubezpieczenia). Nie uzupełnimy również żadnych druczków związanych z tym dodatkiem.

Czy przysługuje mi ulga na dziecko w Holandii?

 

Ulga na wychowanie dzieci (kinderkorting) przysługuje każdemu podatnikowi, który:

- posiada na utrzymaniu dziecko, które nie ukończyło jeszcze 18 lat lub ukończyło 18 lat w roku rozliczenia;

- na to dziecko przysługuje podatnikowi lub jego małżonce zasiłek rodzinny;

- musi zostać spełniony warunek co do sumy osiągniętych dochodów podatnika i małżonki w danym roku podatkowym.

 

Wysokość dochodów a także maksymalna kwota ulgi za dany rok podatkowy przedstawione zostały poniżej:

2005 - Wpólne dochody małżonków 0-30 225€ Max. kwota "kinderkorting" 112€

2006 - Wpólne dochody małżonków 0-28 521€ Max. kwota "kinderkorting" 924€

- Wpólne dochody małżonków 28 521€ do 44 590€ Max. kwota "kinderkorting" 924€

- Wpólne dochody małżonków powyżej 44 590€  "kinderkorting" nie przysługuje

2007 - Wpólne dochody małżonków 0-28 978€ Max. kwota "kinderkorting" 939€

- Wpólne dochody małżonków 28 978€ do 45 308 € Max. kwota "kinderkorting" 939€

- Wpólne dochody małżonków powyżej 45 308 €  "kinderkorting" nie przysługuje

 


Od 01.01.2008 ulga „kinderkorting” została zastąpiona świadczeniem o nazwie „kindertoeslag” przysługuje ona podatnikowi który:

- posiada jedno lub więcej dzieci na utrzymaniu,które nie ukończyło 18 roku życia

- jeśli podatnik lub jego małżonka /małżonek pobierają zasiłek rodzinny

- suma dochodów podatnika i małżonki nie przekroczyła 46.700€

- podatnik posiada holenderskie obywatelstwo lub jest zameldowany Holandii.

 

Maksymalna kwota jaką można otrzymać na dziecko to 994€ co daje 82 euro miesięcznie, bez względu na to ile posiadamy dzieci.

 

Podatnikom, którzy zarobili w Holandii w roku rozliczenia ponad 4.400 euro oraz mają na utrzymaniu dziecko, (na) które:

- nie ukończyło 12 lat lub ukończyło 12 lat w roku rozliczenia i przebywało przynajmniej przez okres 6 miesięcy i było zameldowane pod tym samym adresem co podatnik

- przysługuje podatnikowi lub jego żonie zasiłek rodzinny

- dochody podatnika były niższe od dochodów  małżonki lub  partnera fiskalnego przysługuje dodatkowa ulga na wychowanie dzieci, tzw. ulga kombinacyjna (combinatiekorting).

 

Wysokość ulgi kombinacyjnej w danym roku podatkowym:

- 2006 - Dochód powyżej 4 405€ Ulga 146€

- 2007 - Dochód powyżej 4 475€ Ulga 149€

- 2008 - Dochód powyżej 4 542€ Ulga 112€

 

Ulgi przysługują każdemu z małżonków. Istnieje jednak możliwość rezygnacji jednego z małżonków z ulg mu przysługujących i przekazanie praw do nich drugiemu z małżonków.

 

W  roku 2009 ulga kombinacyjna została zmieniona na ulgę kombinacyjną zależną od dochodów tzw. inkomensafhankelijke combinatiekorting.: dochód powyżej 4 619€ - Ulga 1 765€

 

Istnieje także dla podatników  tzw. ulga dla rodziców samotnie wychowujących dziecko (alleenstaande-ouderkorting) którzy:

- w danym roku podatkowym przez kres ponad 6 miesięcy nie mieli partnera fiskalnego,

- mieszkali z dzieckiem/dziećmi które 31 grudnia danego roku podatkowego nie osiągnęły 27 roku życia,

- otrzymywali zasiłek rodzinny na dziecko/dzieci (także zagraniczny w tym Polski) i minimalne wydatki związane z utrzymaniem tego dziecka mieściły się w  kwocie 400€ na kwartał,

- dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem co podatnik.

 

Wysokość ulgi dla rodziców samotnie wychowujących dziecko w danym roku podatkowym wynosi:

- 2006 - maksymalna wysokość zwrotu 1 414€

- 2007 - maksymalna wysokość zwrotu 1 437€

- 2008 - maksymalna wysokość zwrotu 1 459€

- 2009 - maksymalna wysokość zwrotu 902 €

 

 

 

Czy firma zajmuje się w przypadku Holandii tzw. kindertoeslag –zasiłek na dziecko a w przypadku Anglii (child benefit, child tax credit)?

Nasza firma zajmuje się zasiłkiem rodzinnym Kindergeld w Niemczech oraz zasiłkiem rodzinnym Kinderbijslag w Holandii. W przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej wszystkie informacje uzyskasz w Regionalnym Ośrodku Polityki Regionalnej, który mieści się przy Urzędzie Marszałkowskim w Twoim regionie.  

 

Szczególy dotyczące zasiłków i świadczeń rodzinnych znajdziesz również na naszych stronach satelitarnych:

 

www.praca-anglia.pl

www.pracaaustria.pl

www.pracairlandia.com

www.praca-niemcy.com

www.pracaholandia.com

www.pracabelgia.com

www.pracanorwegia.pl

 

Opłaty za usługi

Czy prowizja pobierana jest z góry?

Wynagrodzenie za nasze usługi płatne jest po otrzymaniu decyzji podatkowej z zagranicznego urzędu.

 

Czy są jakieś zniżki, jeśli polecę inne osoby firmie?

Jeśli zgłoszą się do nas co najmniej dwie osoby jednocześnie, wszystkie z tych osób otrzymają rabat w wysokości 5% od należnej opłaty. Jeżeli zgłosi się co najmniej 5 osób, udzielimy rabatu w wysokości 10%. Aby skorzystać z tej promocji, należy zgłosić ten fakt w chwili składania u nas dokumentów, podać imiona i nazwiska wszystkich osób oraz wypełnione dokumenty przysłać w jednej kopercie.

 

Czy są opłaty manipulacyjne przy podpisaniu umowy?

Nie pobieramy żadnych opłat manipulacyjnych przy podpisaniu umowy. Wynagrodzenie płatne jest dopiero po otrzymaniu decyzji podatkowej z zagranicznego urzędu.

 

Obowiązki podatnika

Czy klasa podatkowa nadana przez niemiecki Urząd Skarbowy ma wpływ na kwotę zwrotu podatku? Co oznaczają poszczególne klasy podatkowe?

Dla określeniea wysokości podatku od wynagrodzenia istotne jest zakwalifikowanie podatnika do odpowiedniej klasy podatkowej. Z poszczególnych klas wynika czy jest to klasa podstawowa (I i II) czy też umożliwiająca podział (III, IV i V), a także jakie są zryczałtowane  stawki podatku oraz kwoty wolne od podatku.

Możemy rozróżnić następujące klasy podatkowe:

 

 • Klasa I
 1. Osoby samotne - niezamężne, rozwiedzione, małżonkowie nie mieszkający przez dłuższy czas we wspólnym gospodarstwie domowym (o ile nie posiadają na utrzymaniu małoletnich dzieci).
 2. Osoby owodowiałe - w drugim roku po śmierci małżonka (o ile nie zaliczają się do klasy II lub III).
 • Klasa II
 1. Zasadniczo obejmuje osoby przynależące do klasy I, którym przysługuje ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Klasa III
 1. Pracownicy będący w związkach małżeńskich.
 2. Osoby owdowiałe w trakcie danego roku kalendarzowego.
 • Klasa IV
 1. Małżonkowie - w przypadku, kiedy obydwoje uzyskują dochody z pracy w Niemczech.
 • Klasa V
 1. Małżonkowie spełniający warunki dla klasy IV - w przypadku, gdy jedno z małżonków przynależało w trakcie roku kalendarzowego do klasy III (na wniosek obydwojga małżonków).
 • Klasa VI
 1. Pracownicy, którzy jednocześnie pobierają wynagrodzenie z kilku źródeł zatrudnienia.

 

Czy mam obowiązek rozliczyć się z niemieckim urzędem?

W przypadku pracowników składanie zeznania podatkowego z reguły nie jest obowiązkowe, ale opłaca się to zrobić, żeby otrzymać zwrot podatku. Są jednak przypadki, w których istnieje obowiązek złożenia zeznania i to bez względu, czy spodziewamy się zwrotu podatku czy nie. Taka sytuacja występuje gdy:

 •  pracownik miał przyznany przez urząd skarbowy tzw. Steuerfreibetrag czyli kwotę wolną od podatku. Uwaga! Taka sytuacja niekiedy jest efektem działań pracodawcy, jeżeli z pracownikiem jest zawarta umowa o wynagrodzenie w wysokości netto, wówczas bowiem na obniżeniu podatku od płac korzysta pracodawca.

 •  pracownik miał przyznaną tzw. trzecią klasę podatkową Steuerklasse 3, która zakłada, że będzie miało miejsce wspólne rozliczenie z małżonkiem. Wówczas również obniżeniu ulega podatek od płac i pracownik korzysta na tym otrzymując więcej na rękę. Musi jednak złożyć zeznanie, żeby wykazać, iż był do tego uprawniony.

 •  osoby, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Niemiec zawsze mają obowiązek złożenia tam rocznego zeznania podatkowego.

 •  osoby, które świadczyły na terenie Niemiec usługi na podstawie działalności gospodarczej zarejestrowanej w Polsce mogą zostać wezwane do złożenia tam rocznego zeznania podatkowego, choćby w celu ustalenia rezydencji podatkowej.

Podatnicy zobowiązani do złożenia rocznego zeznania podatkowego w Niemczech powinni to zrobić do 31 maja roku następnego.

Ponadto złożenie rocznego zeznania podatkowego w Niemczech jest przydatne - otrzymamy bowiem decyzję podatkową, która jest dowodem legalnego uzyskania i opodatkowania dochodów, co pozwoli nam w razie potrzeby wytłumaczyć się przed polskim fiskusem, lub np. udokumentować swoje zarobki w razie ubiegania się o kredyt w banku.

Przeważnie niemiecki urząd skarbowy sam wzywa do złożenia zeznania osoby, co do których jest przekonany, że mogą podlegać temu obowiązkowi. Samo przekroczenie terminu nie rodzi automatycznie żadnych sankcji (np. grzywny) - urząd najpierw przysyła niepunktualnym podatnikom przypomnienie. Gdyby jednak później okazało się, że podatnikowi wyszedł podatek do dopłaty, to odsetki liczą się od 31 maja.

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!