Dodatki rodzinne - Niemcy

DODATEK NA DZIECI- KINDERZUSCHLAG

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatek na dzieci?


Osoby samotnie wychowujące dziecko jak również małżeństwa mogą starać się o dodatki na dziecko w Niemczech, które mieszka razem z rodzicami i nie ukończyło 25 lat, jeżeli:
- jest pobierane na to dziecko Kindergeld (zasiłek rodzinny)
- dochód miesięczny rodziców przekracza granicę dochodu minimalnego (dla małżeństwa wynosi 900euro, dla osób samotnie wychowujących dzieci 600euro, granica dochodu minimalnego to np. Dochód brutto wynikający z tymczasowego zatrudnienia, zasiłek dla bezrobotnych- Arbeitlosengeld I, zasiłek chorobowy etc.)
- uwzględnione dochody oraz majątek (dochód brutto pomniejszony o ewentualne odprowadzane składki=dochód netto) nie przekracza granicy dochodu maksymalnego.
- dla rodziców korzystniejszy jest dodatek na dzieci i dlatego nie starają się o zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld II/Sozialgeld). Jeżeli rodzice otrzymują zasiłek dla bezrobotnych (Alrbeitlosengeld II) lub korzystają z pomocy socjalnej lub z innych świadczeń, nie przysługuje im dodatek na dzieci.


Jaka jest wysokość dodatku na dzieci?


Wysokość socjalu w Niemczech obliczana jest na podstawie dochodów rodziców oraz majątku rodziców i dzieci. Maksymalnie może wynieść 140 euro miesięcznie na każde dziecko.


Dodatkowo od 2009 roku rodzice samotnie wychowujący dzieci otrzymują dodatkowe świadczenie na dzieci uczące się w wys. 100 euro. Aby otrzymywać zasiłek na dziecko w Niemczech musi uczęszczać ono do szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej i nie pobierać wynagrodzenia podczas uczenia się zawodu.

Dodatek na dzieci jest wypłacany co miesiąc wraz z zasiłkiem rodzinnym.


Gdzie należy się starać o dodatek na dzieci?


Familienkasse wydaje pisemną decyzję dotyczącą składanie wniosku o dodatek na dzieci. O w/w dodatek można starać się  wyłącznie w Familienkasse przy Bundesagentur für Arbeit  (Urząd Pracy). Familienkasse jest odpowiedzialna za rozpatrywanie oraz przyjmowanie wniosków.

Lista urzędów Familienkasse w Niemczech:
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/A09-Kindergeld/A091-steuerrechtliche-Leistungen/Publikation/pdf/Ortsverzeichnis-der-Familienkassen.pdf

Pod tym adresem po wpisaniu kodu pocztowego mogą Państwo znaleźć właściwą dla Państwa Familienkasse lub Niemiecki Urząd Pracy:
http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html


Zasiłek macierzyński-Mutterschaftsgeld


(źródło:  http://www.eltern.de/beruf-und-geld/recht/mutterschutz-mutterschaftsgeld.html (20.05.2010))

Zasiłek macierzyński (ekwiwalent wynagrodzenia) przysługuje kobietom w ciąży w okresie ochronnym matek oraz kobiet w ciąży (Mutterschutzfrist). Okres ten rozpoczyna się na 6 tygodni przed rozwiązaniem i trwa do 8 tygodni po narodzinach dziecka. Warunkiem ubiegania się o w/w zasiłek jest ubezpieczenie w państwowej kasie chorych (gesetzliche Krankenkasse), co wiąże się z odprowadzaniem składek zdrowotnych oraz emerytalnych.


Komu przysługuje zasiłek macierzyński?


Zasiłek macierzyński otrzymują kobiety, które przed rozpoczęciem  okresu ochronnego:
-      były w stosunku pracy, zatrudnione,
-      wykonywały prace chałupnicze
-      zasiłek macierzyński otrzymują kobiety, których pracodawca w trakcie ciąży lub podczas trwania okresu ochronnego po narodzinach dziecka za porozumieniem właściwego dla sprawy organu wypowiedział stosunek pracy.


Komu nie przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński nie przysługuje:
-      kobietom zajmującym się gospodarstwem domowym,
-      urzędnikom, chyba, że nastąpiła zmiana stosunku pracy w trakcie trwania okresu  ochronnego,
-      osobom samozatrudnionym,
-      kobietom będącym na urlopie bezpłatnym, który kończy się po upływie okresu ochronnego  lub podczas którego kobieta nie weszła w żaden stosunek pracy,
-      kobietom będącym na urlopie wychowawczym, który kończy się po upływie okresu ochronnego,
-      kobietom, które podczas urlopu wychowawczego nie były zatrudnione,
-      osobom bezrobotnym niezarejestrowanym w niemieckim urzędzie pracy nie przysługuje zasiłek macierzyński, ponieważ jest on ekwiwalentem wynagrodzenia.


Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?


Przez cały okres ochronny państwowa kasa chorych wypłaca zasiłek macierzyński w wysokości  maksymalnie 13Euro na każdy dzień roboczy (Arbeitstag). Pracodawca jednocześnie powiększa wypłacany przez państwową kasę chorych zasiłek macierzyński do wysokości wynagrodzenia netto. Wysokość świadczenia obliczana jest ze średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 3 miesięcy sprzed rozpoczęcia okresu  ochronnego (wliczane są do tego również nadgodziny).

Wysokość wypłacanego przez niemiecką kasę chorych zasiłku macierzyńskiego zależna jest od średniego dochodu netto trzech ostatnich miesięcy. Dochód netto przeliczany jest na dni pracy. Jeżeli średnie wynagrodzenie netto nie przekracza 390Euro (na dzień), zasiłek macierzyński wypłacany jest tylko przez niemiecką kasę chorych.

Jeżeli jest się ubezpieczonym lub bezrobotnym, wnioski o przyznanie zasiłku macierzyńskiego należy składać we właściwej dla Państwa kasie chorych. Jeżeli jest się bezrobotnym maksymalna wysokość zasiłku nie wynosi 13Euro, jego wysokość zależy od wysokości wypłacanego zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld I i II).


Czy przysługuje mi zasiłek macierzyński, jeżeli jestem ubezpieczona w prywatnej kasie chorych?


W przypadku ubezpieczenia w prywatnej kasie chorych przyszłe mamy otrzymują wynagrodzenie netto minus 13Euro (kwota, którą wypłacają kasy chorych jako zasiłek rodzinny) na każdy dzień roboczy. Prywatne kasy chorych nie wypłacają zasiłku macierzyńskiego. Jednak osoby należące do takiej kasy chorych mogą starać się o jednorazowy zasiłek macierzyński, którego maksymalna wysokość wynosi 210Euro. Wnioski należy składać w Federalnym Zakładzie Ubezpieczeń dla Pracowników (Bundesversicherungsamt).

 

Jakie dokumenty są potrzebne, aby starać się zasiłek macierzyński?


-      dokładnie wypełniony formularz zgłoszeniowy – należy złożyć najlepiej przed urodzeniem dziecka. Jeżeli wniosek zostanie złożony po urodzeniu dziecka, może zostać odrzucony.
-      zaświadczenie o terminie porodu, które może być wystawione nie wcześniej niż 7 tygodni przed rozwiązaniem,
-      wystawione oraz podpisane przez pracodawcę zaświadczenie (z pieczątką firmy) dotyczące zatrudnienia na niepełny etat, koniecznie w  przypadku rozpoczęcia odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne, czy rezygnacji z ubezpieczenia społecznego.
-      jeżeli waga dziecka nie przekracza 2500g, lub gdy dziecko wymagać będzie stałej opieki spowodowanej upośledzeniem umysłowym lub poprzez poród przedwczesny, należy dostarczyć również zaświadczenie. Tylko w takim wypadku będzie można rozpatrzeć wniosek o zasiłek macierzyński na korzyść mamy.

Po rozpatrzeniu wniosku urząd wydaje decyzję dot. wysokości otrzymanego zasiłku lub też decyzję, w której wniosek o zasiłek został odrzucony wraz w uzasadnieniem.

Gdzie należy składać wniosek o zasiłek macierzyński?


Jeżeli są Państwo ubezpieczeni w państwowej kasie chorych lub bezrobotni (pobierany jest zasiłek dla bezrobotnych), wnioski o zasiłek macierzyński należy składać w kasie chorych, do której Państwo należą.


Lista kas chorych w Niemczech:
- prywatne kasy chorych: http://www.privatkrankenversicherung.de/versicherungsvergleiche/index.html
- państwowe kasy chorych: http://www.krankenkasseninfo.de/zusatzbeitraege-der-krankenkassen.pdf

Zobacz także:

Zasiłki rodzinne - Irlandia

Pracując w Irlandii można otrzymać nawet 300 EUR zasiłku na dwójkę dzieci...

Dodatki rodzinne - Irlandia

Sprawdź komu przysługuje zasiłek macierzyński....

Kindgebonden budget

Pomoc w uzyskaniu Kindgebonden budget - dodatku na dziecko w Holandii. Wypełnij formularz zgłoszeniowy już teraz!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!