Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Regulamin III Edycji promocji "Sezon na rabat"REGULAMIN PROMOCJI „SEZON NA RABAT”

III Edycja 2019

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem III Edycji Promocji „Sezon na Rabat” 2019/2020 jest Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Świeradowska 75, 50-559, Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352888, NIP 8883067767, REGON 340734569, kapitał zakładowy 184 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji to okres od 16.09.2019 – 31.12.2019. Zakończenie Promocji skutkuje brakiem prawa do skorzystania z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji.
 3. Informacje o Promocji „Sezon na Rabat” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.euro-punkt.pl.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Europejskie Centrum Podatkowe sp. z o.o., którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja „Sezon na Rabat” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która już współpracowała z Organizatorem w zakresie rozliczeń z podatku dochodowego z zagranicy z Organizatorem w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych z Niemiec, Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii w systemie Self Assessment.
 5. Partner - podmiot, który zawarł z Organizatorem umowę o świadczenie usług marketingowych i pośrednictwa w ramach świadczonych przez Organizatora usług.
 6. Czas trwania promocji - czas od rozpoczęcia Promocji do jej zakończenia, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „Sezon na Rabat” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Rabat – zniżka wynagrodzenia wynikowego określonego przez warunki nawiązywanej umowy pobieranego przez Organizatora za usługę rozliczenia z zagranicznego podatku dochodowego, przysługująca Uczestnikom, którzy spełniają odpowiednie warunki.
 8. Komplet dokumentów – 2 egzemplarze umowy zlecenie, 2 egzemplarze pełnomocnictwa, dokładnie uzupełniony (kompletny) wniosek o rozliczenie podatku, oświadczenie o numerze konta bankowego (jeśli wymagane w dokumentacji usługi).

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy klienci:

 

a)       nowi, którzy wyrażą chęć skorzystania po raz pierwszy ze świadczonych przez Organizatora usług za pośrednictwem Partnera,

b)      stali, którzy skorzystali wcześniej (przed rozpoczęciem promocji) ze świadczonych przez Organizatora.

 1. Rabat podstawowy przysługujący Uczestnikowi w ramach Promocji jest uzależniony od ilości dotychczasowo przeprowadzonych rozliczeń podatku z zagranicy:

a)       nowi klienci - 5% tylko za pośrednictwem Partnera

b)       1 – 2 rozliczeń – 10%;

c)       3 – 5 rozliczeń – 15%;

d)       6 – 7 rozliczeń – 20%;

e)       8 i więcej – 25%

 1. Uczestnikowi oraz nowemu klientowi przysługuje rabat dodatkowy w przypadku nawiązania jednocześnie zestawu usług:
 2. Rabat dodatkowy przysługuje jedynie w przypadku, gdy klient wyrazi chęć skorzystania z obu usług z zestawu poprzez odesłanie kompletów dokumentów oraz nie zrezygnuje z którejkolwiek usługi z zestawu do momentu jej realizacji.
 3. Przez przeprowadzone rozliczenia rozumie się wszystkie dotychczasowo nawiązane pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem umowy dotyczące rozliczenia z podatku dochodowego z zagranicy, z których Uczestnik nie zrezygnował.
 4. Rabat podstawowy przyznawany jest w trakcie nawiązywania umowy pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
 5. Rabat dodatkowy jest przyznawany w momencie nawiązywania umowy lub otrzymania kompletnego zestawu wniosków bądź z chwilą skompletowania zestawu.
 6. Zarówno rabat podstawowy i dodatkowy jest przyznawany do rozliczenia wniosku o zwrot podatku dochodowego z Niemiec i/lub Holandii.
 7. Zarówno rabat podstawowy i dodatkowy nie przysługuje w sytuacji, w której Organizatorowi nie przysługuje wynagrodzenie wynikowe.
 8. Rabat dodatkowy nie przysługuje w sytuacji, gdy Uczestnik zrezygnuje z usługi stanowiącej zestaw z wnioskiem o rozliczenie podatku dochodowego z Niemiec i /lub Holandii.
 9. Rabat będzie przyznany Uczestnikowi tylko i wyłącznie w przypadku odesłania kompletu dokumentów w terminie trwania promocji.
 10. Dla pierwszych 100 Uczestników, którzy odeślą komplet dokumentów określony w § 2. Definicje, w terminie trwania promocji Organizator wyśle na adres korespondencyjny Uczestnika wskazany w dokumencie „Wniosek o zwrot podatku” gadżet firmowy w postaci bawełnianej torby ze znakowaniem logo Organizatora.
 • Zestaw 1: Wniosek o rozliczenie podatku z Niemiec + Wniosek o świadczenie Kindergeld – 5%
 • Zestaw 2: Wniosek o rozliczenie podatku z Holandii + Wniosek o świadczenie Kinderbijslag – 5%
 • Zestaw 2: Wniosek o rozliczenie podatku z Holandii + Wniosek o dodatek do ubezpieczenia Zorgtoeslag – 5%

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: . Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. Wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

 

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Sezon na rabat”.
  Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 2. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 3. Promocja nie łączy się z innymi za wyjątkiem Programu Poleceń „Polecam euro-punkt.pl”.
 4. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą  elektroniczną, a w szczególności na potrzeby przygotowania oferty dotyczącej wzięcia udziału w promocji. Ponadto oświadcza, iż został poinformowany, że administratorem jego danych jest Organizator, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, ma prawo wglądu do ich treści oraz żądania ich poprawy lub usunięcia.
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Europejskie Centrum Podatkowe Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świeradowska 75, 50-559 Wrocław.
 6. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się do celów:

a)       realizacji Promocji,

b)       przyjmowania i rozpatrywania ew. reklamacji dotyczących realizacji Promocji,

c)       marketingu bezpośredniego (na podstawie osobnej, dobrowolnej zgody Uczestnika Promocji w ramach Umowy Zlecenie zawartej z Organizatorem).

 1. Okresy przechowywania danych osobowych:

a)       dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 7 lit. a. powyżej, będą przechowywane nie dłużej niż przez okres sześciu lat od daty zakończenia Promocji.

b)       dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 7 lit. b. powyżej, będą przechowywane nie dłużej niż przez okres trzech lat od zakończenia procesu reklamacji.

c)       dane osobowe przetwarzane do celów określonych w punkcie 7 lit. c. powyżej, będą przechowywane do momentu zakończenia realizacji tego celu.

 1.  Uczestnikowi Promocji przysługuje, w zakresie danych osobowych, które go dotyczą, prawo do żądania od administratorów danych:

a)       dostępu do danych osobowych,

b)       sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c)       zaprzestania przetwarzania w uzasadnionych przypadkach (sprzeciw),

d)       przeniesienia danych do innego administratora.

e)       Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f)        Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, bądź inny organ, który w przyszłości zostanie ustanowiony na jego miejsce.

g)       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych, bądź niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie do celów określonych w punkcie 2 lit. a. powyżej, oznaczało będzie brak możliwości uczestniczenia w Promocji.

h)       Dane osobowe Uczestników Promocji nie będą przekazywane do państwa trzeciego, to jest do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!