Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce

Zakładanie działalności gospodarczej w Polsce

Jedną z aktywności po powrocie do kraju może być założenie działalności gospodarczej. Dzięki niej można przenieść na grunt polski rozwiązania z innych krajów oraz wykorzystać zdobyte za granicą doświadczenia. Wiele osób wyjeżdżało między innymi po to, aby zdobyć środki na zainwestowane we własną firmę. Teraz mogą chcieć zrealizować swój cel. Ponadto członkostwo w Unii Europejskiej stwarza wiele możliwości prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej. Możliwe jest np. pozostanie za granicą i jednoczesne prowadzenie firmy w Polsce czy też otwieranie przedstawicielstw firm zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

 

Żeby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, której prowadzenie nie wymaga dodatkowych zezwoleń i koncesji,
od 1 lipca 2011 r. większość formalności można załatwić przez Internet.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym niedopuszczalne jest przesyłanie przez urzędy gmin do urzędów statystycznych papierowych kopii wniosków CEIDG-1.  Jedyną obowiązującą od 1 stycznia 2012 r. drogą przekazywania danych z wniosków CEIDG-1 jest droga elektroniczna, tj. przekazanie danych z CEIDG do GUS. 

Znowelizowane przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej weszły w życie 1 lipca 2011 r. Wprowadziły znaczne uproszczenia dla osób zakładających działalność gospodarczą. Umożliwiły bowiem rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.  

Jeżeli przedsiębiorca nie ma dostępu do Internetu, aby założyć działalność, wystarczy zgłosić się do siedziby najbliższego urzędu gminy lub miasta. Trzeba jednak podkreślić, że istnieją sytuacje, w których niezbędna będzie dodatkowa wizyta w urzędzie skarbowym i w ZUS.


Wybór rodzaju działalności

Zanim rozpoczniemy procedurę rejestracji działalności, konieczne jest wybranie rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Nie ma ograniczenia odnośnie do liczby możliwych do wpisania we wniosku rodzajów działalności, należy jednak podać dane o działalności, którą rzeczywiście zamierzamy wykonywać w przyszłości.

W przypadku konieczności aktualizacji rodzajów działalności, gdy firma będzie się rozwijać, będzie można te zmiany również zgłaszać przez Internet.

W związku z wykonywaniem określonej działalności może wiązać się konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.eu-go.gov.pl


Złożenie wniosku CEIDG-1

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy – zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych.

Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG.

Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jeżeli wnioskodawca nie posiada, bądź nie pamięta swojego NIP powinien we wniosku o wpis do CEIDG zaznaczyć rubrykę "Nie posiadam numeru NIP". Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany/zweryfikowany i umieszczony we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG automatycznie. Dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą numerem identyfikacyjnym w CEIDG oraz właściwym identyfikatorem we wszelkich kontaktach z administracją podatkową jest numer NIP.


WARTO WIEDZIEĆ
Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej można również złożyć w formie papierowej w dowolnym urzędzie gminy lub miasta (należy przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości) albo elektronicznie przez Internet (podpisany podpisem elektronicznym albo zaufanym profilem ePUAP).

 

Z chwilą złożenia wniosku przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą.

Możliwe jest również przygotowanie wniosku poprzez kreator dostępny na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz udanie się z otrzymanym kodem do najbliższego urzędu gminy lub miasta w celu dopełnienia formalności. 


Rejestracja do podatku VAT

Proszę pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT powinien złożyć w urzędzie skarbowym
formularz VAT-R. Przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym mogą to zgłoszenie dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. 

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłaty, a rejestracja do podatku VAT to koszt w wysokości 170 zł. 


Zawieszanie prowadzonej działalności

Jeśli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników, ma prawo zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (28 lub 29 w lutym) do 24 miesięcy.

W tym czasie nie będzie miał obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym czy ZUS. W każdej chwili może też zawieszoną działalność odwiesić. Takie rozwiązanie znacznie obniża koszty funkcjonowania firmy.


WARTO WIEDZIEĆ

Czynności niezbędne do rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej niewymagającej dodatkowych zezwoleń i koncesji:

  1. Wybór rodzaju działalności według klasyfikacji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
  2. Złożenie wniosku o wpis do CEIDG przez Internet lub
    w dowolnym urzędzie gminy.
  3. Zgłoszenie się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu opłacania obowiązkowych składek.


Kiedy nie wystarczy wizyta w jednym okienku

W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej nie zawsze wystarczy jedna wizyta w urzędzie czy złożenie wniosku przez Internet.

Poniżej prezentujemy sytuacje, w których przedsiębiorca będzie musiał zgłosić się również do urzędu skarbowego lub ZUS.

  1. Zgłoszenie jako płatnik podatku VAT – jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT i nie ma podpisu elektronicznego, musi ten fakt zgłosić bezpośrednio w urzędzie skarbowym.
  2. Zgłoszenie się w ZUS jako osoba ubezpieczona – jedno okienko oznacza zgłoszenie przedsiębiorcy do ZUS jedynie jako płatnika składek. Dlatego konieczna będzie osobista wizyta
    w ZUS w celu zgłoszenia się jako osoba ubezpieczona.

 

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!