Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

REGULAMIN PROMOCJI „MAJÓWKA W PUNKT”
REGULAMIN PROMOCJI „MAJÓWKA W PUNKT”

 

 REGULAMIN PROMOCJI „MAJÓWKA W PUNKT”

§ 1. Informacje ogólne

 1. Organizatorem Promocji „MAJÓWKA W PUNKT” jest Europejskie Centrum Podatkowe sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Świeradowska 75, 50-559, Wrocław, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000352888, NIP 8883067767, REGON 340734569, kapitał zakładowy 162 000 zł, zwana dalej Organizatorem.
 2. Czas trwania Promocji to okres 16.04.2018 – 11.05.2018. Zakończenie Promocji skutkuje brakiem prawa do skorzystania z Rabatu promocyjnego przez Uczestnika Promocji
 3. Informacje o Promocji „MAJÓWKA W PUNKT” wraz z jej Regulaminem dostępne są na stronie internetowej www.euro-punkt.pl oraz na profilu firmy w serwisie Facebook.

§ 2. Definicje

 1. Organizator – Europejskie Centrum Podatkowe sp. z o.o., którego dane zostały określone w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. Promocja „MAJÓWKA W PUNKT” - promocja organizowana przez Organizatora na warunkach i zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
 3. Regulamin - niniejszy regulamin określający zasady i warunki uczestnictwa w Promocji.
 4. Uczestnik – osoba fizyczna, która już współpracowała z Organizatorem w zakresie rozliczeń z podatku dochodowego z zagranicy lub która dopiero rozpocznie współpracę z Organizatorem w zakresie rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych z Niemiec, Holandii, Belgii oraz Wielkiej Brytanii oraz świadczeń rodzinnych kindergeld, kinderbijslag czy dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag.
 5. Umowa - umowa zlecenie zawarta pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikiem w okresie trwania promocji.
 6. Czas trwania promocji - czas od rozpoczęcia Promocji do jej zakończenia, podczas którego przyznawane jest prawo do skorzystania z Rabatu w ramach Promocji „MAJÓWKA W PUNKT” na zasadach i warunkach wskazanych w Regulaminie.
 7. Rabat – obniżka wynagrodzenia netto określonego przez warunki nawiązywanej Umowy pobieranego przez Organizatora, przysługująca Uczestnikom, którzy spełniają odpowiednie warunki.

§ 3. Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji

 1. W Promocji mogą uczestniczyć wszyscy (nowi oraz stali) klienci.
 2. Rabat przysługuje Uczestnikowi w ramach każdej nawiązanej z Organizatorem Umowy.
 3. Rabat przysługujący Uczestnikowi w ramach Promocji wynosi odpowiednio:
 • 25 PLN netto w przypadku umowy na rozliczenie podatku za pracę w Niemczech, Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii w systemie Self Asessment oraz dodatku do ubezpieczenia Zorgtoeslag; 
 • 6 EURO netto w przypadku umowy na świadczenie rodzinne Kindergeld i kinderbijslag;
 • 5 GBP netto w przypadku umowy na rozliczenie podatku za pracę w Wielkiej Brytanii w systemie PAYE.
 1. Rabat przyznawany jest w trakcie nawiązywania umowy pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem.
 2. Rabat nie przysługuje w sytuacji, w której Organizatorowi nie przysługuje wynagrodzenie.
 3. Rabat nie przysługuje Uczestnikowi w sytuacji, w której zrezygnował ze świadczenia usług w raamch zawartej Umowy.

§ 4. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej, na adres mailowy: . Reklamacja powinna zawierać dane identyfikacyjne Uczestnika, a także opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
 2. Reklamację należy złożyć niezwłocznie od ujawnienia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz przepisach prawa polskiego.
 4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „MAJÓWKA W PUNKT”.
 2. Udział w Promocji nie podlega przeniesieniu na inny podmiot, zwłaszcza prawa i obowiązki Uczestnika Promocji nie mogą być przenoszone, sprzedawane ani zbywane w żaden inny sposób.
 3. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na związanie postanowieniami Regulaminu.
 4. Promocja nie łączy się z innymi.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną, a w szczególności na potrzeby przygotowania oferty dotyczącej wzięcia udziału w promocji. Ponadto oświadcza, iż został poinformowany, że administratorem jego danych jest Organizator, oraz że udostępnienie danych jest dobrowolne, ma prawo wglądu do ich treści oraz żądania ich poprawy lub usunięcia.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!