Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Prowadzenie w Polsce firmy zarejestrowanej za granicą

Prowadzenie w Polsce firmy zarejestrowanej za granicą

Przedsiębiorca zagraniczny tworzący oddział może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Obowiązany jest ustanowić w oddziale osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

 

Aby otworzyć oddział, należy dokonać wpisu oddziału do Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego następuje na formularzu wniosku rejestrowego KRS W10, do którego należy dołączyć załączniki – odpowiednie urzędowe formularze. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Możliwość czasowego transgranicznego świadczenia usług wynika z przepisów prawa wspólnotowego. Na tej podstawie przedsiębiorcy zagraniczni z państw unijnych oraz z Norwegii, Liechtensteinu, Islandii i Szwajcarii mogą świadczyć na terytorium Polski czasowo usługi, bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji.

 

Przedsiębiorca zagraniczny może także utworzyć na terenie Polski przedstawicielstwo. Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować jednak wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Utworzenie przedstawicielstwa wymaga wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych prowadzonego przez ministra gospodarki.

 

Od 1 stycznia 2012 r. wniosek, sporządzony w języku polskim, powinien zawierać:

  • nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy tworzącego przedstawicielstwo, 
  • przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego, 
  • imię, nazwisko oraz adres  pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego, 
  • adres  siedziby głównej przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której są przechowywane oryginały dokumentów związanych z działalnością przedstawicielstwa.

 

Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru należy dołączyć następujące dokumenty:

  • urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą
  • uwierzytelnioną urzędowo kopię dokumentu określającego adres siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasady reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazanie osób uprawnionych do jego reprezentacji, jeżeli dokument wymieniony wyżej,  nie zawiera niezbędnych informacji w tym zakresie; 
  • uwierzytelnioną kopię dokumentu uprawniającego przedsiębiorcę zagranicznego do wykorzystywania lokalu na potrzeby siedziby głównej przedstawicielstwa.

 

Urzędowy odpis dokumentu potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy powinien być poświadczony  przez apostille, jeżeli przedsiębiorca działa na terenie państwa będącego stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. nr 112, poz. 938) albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.
Dokumenty, sporządzone w języku obcym, należy przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

 

O dokonaniu wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wydaje się zaświadczenie.

 

Dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych jest potwierdzone przez wydanie zaświadczenia.

Opłata skarbowa od dokonania wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych od 1 stycznia 2012 r. wynosi  1000 zł  (ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz.U. nr 225, poz. 1635 z późn.zm).

 

Opłaty należy dokonać na następujący rachunek:

Urząd m.st. Warszawy dla Dzielnicy Śródmieście,
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa,
 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038


Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw. Dowód wniesienia opłaty skarbowej (oryginał) należy przekazać wraz z wnioskiem.


Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu wynosi 17 zł. Opłaty należy dokonać na wyżej wymieniony rachunek.

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!