Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Polak, który otrzyma pieniądze po śmierci niemieckiego spadkodawcy, musi zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Polak, który otrzyma pieniądze po śmierci niemieckiego spadkodawcy, musi zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

Jak większość umów o uniknięciu podwójnego opodatkowania, także umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec, nie ma zastosowań do spadków, podatków i darowizn.

W tego typu sytuacjach należy zorientować się, czy i jak opodatkowanie spadków klasyfikuje polskie prawo, a jak niemieckie. Na podstawie artykułu 2 polskiej ustawy o podatkach od spadków i darowizn, uzyskanie własności rzeczy, które znajdują się poza granicami kraju lub praw majątkowych przeprowadzanych za granicą podlegają opodatkowaniu, jeśli w momencie otwierania spadku (co jest równoznaczne ze śmiercią spadkodawcy) nabywca (spadkobierca) był obywatelem kraju polskiego lub miał miejsce jego permanentny pobyt na obszarze RP. Powinność podatkowa w Polsce powstaje w momencie przyjęcia spadku. Jednakże w sytuacji, gdy spadek położony jest poza obszarem Polski i otrzymujemy go od cudzoziemca, chwila przyjęcia spadku ustalana jest według prawa tego obcego kraju. W sytuacji, gdy przypadek nabycia nie został wniesiony do opodatkowania, potwierdzony w późniejszym czasie pismem (np. orzeczeniem niemieckiego sądu) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się werdyktu (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn). Przy nabyciu poprzez odziedziczenie rozstrzygające znaczenie ma termin nabycia spadku.

W czasie miesiąca od przyjęcia spadku należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie podatkowe o nabyciu praw majątkowych lub rzeczy (formularz SD-3, znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów). Jeżeli spadkodawca nie przebywał nigdy w Polsce, to urzędem odpowiednim do złożenia zeznań spadkowych jest III Urząd Skarbowy - Warszawa Śródmieście. W dokumencie trzeba wpisać wartość rynkową spadku w przeliczeniu na złotówki, po średniej kwocie kursu w NBP z dnia powstania obowiązku podatkowego. Nie warto pomijać w zeznaniu długów, którymi obciążony jest spadek, ponieważ może on znacznie zredukować polski podatek.

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!