Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

PODATKI | Zagraniczne dochody, a podatek w Polsce

PODATKI | Zagraniczne dochody, a podatek w Polsce

30 kwietnia minął termin rozliczania się z polskim fiskusem. Wypełniając PIT w Polsce, jesteś zobowiązany wpisać w nim także informację o tym, ile zarobiłeś w danym roku podatkowym za granicą. Jeśli nie złożyłeś deklaracji w terminie, nadal możesz to uczynić i uniknąć ewentualnej kary. Wymaga to przekazania do właściwego urzędu skarbowego tzw. czynnego żalu.

 

            Zgodnie z przepisami obowiązek zadeklarowania zagranicznych dochodów wobec polskiego fiskusa spoczywa na osobach, które przebywały w naszym kraju ponad 183 dni w ciągu roku lub mają tu swoje centrum interesów osobistych lub gospodarczych (np. rodzinę, mieszkanie). Taki podatnik deklaruje wszystkie swoje dochody – zarówno krajowe, jak i zagraniczne – na formularzu PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG. Zagraniczne zarobki przeliczane są na złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

 

Centrum interesów życiowych

            Osoba, której centrum interesów życiowych znajduje się w innym kraju, w którym w ciągu roku spędza większość czasu – podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i rozlicza w Polsce wyłącznie dochody uzyskane w kraju. Nie trzeba wówczas deklarować wobec polskiego fiskusa zagranicznych dochodów.

            Sprawa się nieco komplikuje, gdy podatnik pracuje na stałe za granicą, dajmy na to ponad 300 dni w roku, a jego najbliższa rodzina przebywa w Polsce. Urząd skarbowy przyjmuje wtedy, że ma on tu swoje centrum interesów życiowych. Problem w tym, że również zagraniczny fiskus może uznać taką osobę za rezydenta.

            W takiej sytuacji znajduje zastosowanie wzajemna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między państwami. Na jej podstawie można przedstawić w polskim urzędzie skarbowym tzw. certyfikat rezydencji wydany przez administrację podatkową innego kraju. Dzięki temu unikniemy podwójnego opodatkowania dochodów.

 

Dwie metody

            W zależności od kraju, w którym przyszło nam pracować, fiskus zastosuje jedną z dwóch metod rozliczania się z zagranicznych dochodów. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska przewidują metodę proporcjonalnego odliczenia i wyłączenia z progresją.

            W przypadku tej ostatniej metody dochody uzyskane za granicą nie podlegają opodatkowaniu w Polsce. Są jednak brane pod uwagę przy obliczaniu stawki podatkowej. Jeżeli w ciągu jednego roku zarobisz w kraju 15 tys. zł, a twoje dochody z pracy za granicą wyniosą równowartość 100 tys. zł, to w Polsce zapłacisz jedynie podatek od 15 tys. zł. Z tym, że kwota ta zostanie opodatkowana stawką właściwą dla dochodu w wysokości 115 tys. zł. W tym konkretnym przypadku wyniesie ona 32 proc.

            Rozliczenie zagranicznych dochodów według metody wyłączenia z progresją dotyczy pracowników zatrudnionych w tak popularnych wśród naszych rodaków krajach jak Niemcy, Norwegia czy Wielka Brytania. Dochody uzyskane w tych państwach zwolnione są z opodatkowania w Polsce, ale mają wpływ na wysokość stawki podatkowej stosowanej w odniesieniu do zarobków podlegających opodatkowaniu w kraju.

            Inaczej jest w przypadku Holandii. Umowa zawarta z tym krajem  przewiduje rozliczenie uzyskanych tam dochodów metodą proporcjonalnego odliczenia. Pozwala ona odliczyć podatek zapłacony za granicą, przy czym do podstawy opodatkowania zagranicznych dochodów należy doliczyć kwotę zwróconego podatku. Za zatajenie tej informacji w zeznaniu podatkowym grożą sankcje finansowe. Polscy imigranci, którzy rozliczyli się już z dochodów uzyskanych za granicą, a następnie otrzymali z tego tytułu zwrot podatku, muszą wykazać tą kwotę przed polskim fiskusem. Powiększa ona podatek, który należy zapłacić w kraju.

 

Urzędy wymieniają dane

            Osoby ukrywające zagraniczne dochody przed polskim fiskusem znajdują się na celowników inspektorów podatkowych. Nasze urzędy skarbowe mają możliwość wymiany informacji o podatnikach m.in. z 89 krajami, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Najwięcej danych – na wniosek lub spontanicznie – otrzymujemy ze Szwecji, z Niemiec i Czech, a sami przekazujemy je do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech. Poza UE nasz kraj najczęściej współpracuje w dziedzinie podatków z Norwegią, Ukrainą i USA. Dla bezpieczeństwa i szybkości organy podatkowe przekazują sobie informacje głównie drogą elektroniczną. Wszystko po to, by skutecznie zapobiegać różnego rodzaju sposobom uchylania się od opodatkowania.

            Przez pierwsze 10 miesięcy ubiegłego roku w ramach wymiany danych polska administracja podatkowa otrzymała z zagranicy ponad 246 tys. informacji o podatnikach i ich dochodach. Sama przekazała zaś niecałe 43 tys. danych tego rodzaju. Najwięcej informacji o podatnikach nasi urzędnicy przekazali do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Czech.

 

Jaka metoda

W zależności od kraju, w którym pracowałeś, fiskus zastosuje jedną z dwóch metod rozliczania się z zagranicznych dochodów.

  • Wyłączenia z progresją:

Cypr, Czechy, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy.

  • Proporcjonalnego odliczenia:

Australia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Holandia, Islandia, USA.


Czynny żal

Czynny żal jest określeniem nieformalnym, dlatego też tego zwrotu nie znajdziemy w obowiązujących przepisach. Jest to szczególny rodzaj zawiadomienia urzędu skarbowego o popełnieniu czynu zabronionego (wykroczenia lub przestępstwa skarbowego), np. o niezłożeniu w terminie deklaracji lub zeznania podatkowego, nieodprowadzeniu należnych podatków. Jego złożenie zwalnia osobę winną od odpowiedzialności karnej skarbowej. Składa się go na podstawie art. 16 § 1 Kodeksu karnego skarbowego (w skrócie: kks), który stanowi, że:

Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą Europejskiego Centrum Podatkowego obejmującą przygotowanie PIT 36 oraz PIT/ZG wraz z czynnym żalem:

https://www.euro-punkt.pl/pit-i-pit-zg,2,2,3710,3710,0

  Na podstawie: Praca i nauka za granicą, nr 241, str. 7

www.pracainauka.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!