Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Opodatkowanie przedsiębiorców w Polsce

Podatek można płacić według zasad ogólnych, tj. albo według progresywnej skali podatkowej lub według 19% stawki podatku, albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie dochodów według 18% stawki podatku albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi o swoim wyborze powiadomić pisemnie naczelnika urzędu skarbowego w terminie:

 

  • do 20 stycznia roku podatkowego lub
  • do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu – jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego.

 

Natomiast podatnik, który chce opłacać podatek w formie karty podatkowej, musi w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności
w ciągu roku podatkowego – przed rozpoczęciem tej działalności, złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie.

 

W wypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc według progresywnej skali podatkowej oraz opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Po zakończeniu roku podatkowego muszą złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w terminie do 30 kwietnia roku następnego.

 

Osoby opłacające podatek według progresywnej skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

 

W przypadku korzystania z opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach istnieje możliwość pomniejszania przychodów o koszty ich uzyskania. Tym samym podatek dochodowy jest uiszczany od faktycznie osiągniętego dochodu.


Warto wiedzieć
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z prowadzonej działalności gospodarczej przychody w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro.

 

Z możliwości opodatkowania w tej formie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, gdy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub spółki jawnej, pod warunkiem że nie przekroczą kwoty przychodu podanej wyżej.

 

Podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania
o koszty jego uzyskania.

 

Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

 

  • 20% – od przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% – od przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. wynajmu samochodów osobowych, hoteli, pośrednictwa w handlu hurtowym,
  • 8,5% – od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • 5,5% – od przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej,
  • 3% – od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%.


Warto wiedzieć
Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. W ciągu roku podatkowego należy co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Podatnik może wybrać opłacanie podatku w trybie kwartalnym.

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu (PIT-28), wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do 31 stycznia następnego roku.


Warto wiedzieć
Z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy wykonujący określone zawody. Dotyczy to głównie przedsiębiorców prowadzących drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej) oraz zatrudniających niewielu pracowników.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Stawki karty podatkowej są określone kwotowo, a ich wysokość jest uzależniona od:

  • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku na rachunek urzędu skarbowego co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.


Warto wiedzieć
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

 

Źródło: zielonalinia.gov.pl

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!