Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

NORWEGIA | Polak na zasiłku w Norwegii

NORWEGIA | Polak na zasiłku w Norwegii

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Norwegii przysługuje już po 8 tygodniach pracy na pełnym etacie. W rzeczywistości, z uwagi na konieczność osiągnięcia wymaganego pułapu dochodów, o świadczenie to można się starać najwcześniej po pięciu miesiącach zatrudnienia w tym kraju.

 

            Aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych (dagpenger under arbeidsloshet) w Norwegii trzeba spełnić dwa podstawowe warunki. Pierwszy z nich dotyczy wymaganego stażu pracy. O świadczenie to mogą ubiegać się osoby, które przepracowały w tym kraju co najmniej 8 tygodni na przestrzeni okresu ostatnich 3 miesięcy. Drugi z warunków odnosi się do osiągniętych w tym czasie dochodów. Twój wypłacony zarobek w ostatnim zakończonym roku kalendarzowym musi wynieść co najmniej 132 555 koron lub minimum 265 110 koron w przeciągu trzech ostatnich lat.

            Chcąc uzyskać prawo do zasiłku już po ośmiu tygodniach pracy w Norwegii należałoby zarabiać miesięcznie 66 tys. koron. Dla większości naszych rodaków zatrudnionych w krainie fiordów, to kwota trudna do osiągnięcia w tak krótkim czasie. Polski budowlaniec z wynagrodzeniem sięgającym 24 tys. koron miesięcznie (przy stawce 150 koron za godzinę) musi pracować pięć i pół miesiąca, by zarobić owe wymagane 132 tys. koron.

 

52 tygodnie na zasiłku

            Wysokość uzyskiwanych dochodów ma też wpływ na długość okresu, w czasie którego pobierany jest zasiłek. Zgodnie z norweskimi przepisami, pracownik który utraci pracę może przebywać na bezrobociu maksymalnie przez 104 tygodnie, pod warunkiem że jego zarobki w poprzednim roku kalendarzowym wyniosły w sumie co najmniej 158 tys. koron. Osoby, których dochody we wspomnianym czasie nie przekroczyły tej kwoty uzyskują prawo do zasiłku na okres 52 tygodni.

            O świadczenie dla bezrobotnych mogą się też starać pracownicy, których godziny pracy zostały zredukowane o co najmniej 50 proc. Zwolnieni tymczasowo przez pracodawcę mogą otrzymać zasiłek dla bezrobotnych do 52 tygodni. Przyczyną tymczasowego zwolnienia musi być brak pracy lub okoliczności, na które pracodawca nie ma wpływu.

            Wypłatą świadczeń dla bezrobotnych zajmuje się Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej (NAV). Osoby zarejestrowane w NAV zobowiązane są do aktywnego szukania zatrudnienia, udziału w spotkaniach organizowanych przez urząd, wysyłania aplikacji i odpowiadania na oferty. Bezrobotni muszą też na bieżąco informować NAV o swojej sytuacji. Czynią to za pośrednictwem tzw. kart meldunkowych (Meldeplikt -utfylling av meldekort), które przesyłają do urzędu co 14 dni (osobiście lub drogą elektroniczną). Zawiera ona deklaracje o przedłużeniu zarejestrowania jako osoby poszukującej pracy oraz informacje dotyczące liczby przepracowanych godzin w ostatnich dwóch tygodniach. Odnosi się to głównie do osób zatrudnionych tymczasowo. Niewysłanie karty lub przesłanie jej po terminie powoduje utratę uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych i usunięcie z rejestru poszukujących pracy w NAV.

 

Rejestracja w urzędzie

            Wysokość świadczenia dla bezrobotnych wyliczana jest na bazie podstawy rozliczenia zasiłku obejmującej wysokość uzyskiwanych dotąd zarobków. Wynosi ona przeciętnie około 62,4 proc. uprzednio osiąganych dochodów netto. Przykładowo, podstawa rozliczenia zasiłku wynosząca 200 tys. koron daje świadczenie w wysokości 480 koron dziennie.

            Każdy pracownik starający się o zasiłek dla bezrobotnych musi się najpierw zarejestrować jako osoba poszukująca pracy. Może to zrobić za pośrednictwem strony internetowej www.nav.no lub w swoim miejscowym biurze NAV. Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych składamy dopiero po dopełnieniu tej formalności. Odpowiedni formularz znajdziesz na stronach internetowych NAV. Możesz go także otrzymać w miejscowym biurze urzędu, które pomoże ci go wypełnić.

            Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest najwcześniej od dnia złożenia wniosku włącznie (data rejestracji jako poszukujący pracy jest z reguły traktowana jako data złożenia wniosku).

 

Wymagane dokumenty

            Do wniosku o zasiłek dla bezrobotnych należy dołączyć następujące dokumenty: umowę o pracy i jej wypowiedzenie oraz świadectwo zatrudnienia ze wszystkich stosunków pracy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Niezbędne jest też udokumentowanie osiągniętego przez ciebie dochodu. Zazwyczaj NAV zasięga tych informacji w Urzędzie Podatkowym (Skatteetaten). Można przedstawić doroczne zestawienie płac, świadczeń pokrytych przez pracodawcę i wpłaconego podatku (lønns- ogtrekkoppgave), zawierające kody dochodów zgodnie z klasyfikacją stosowaną przez Skatteetaten. Przydatny może się też okazać odcinek płacy za miesiąc grudzień wykazujący łącznie wypłacone zarobki za cały rok.

            Osoby nieposiadające pisemnego wypowiedzenia ani świadectwa pracy muszą załączyć do składanego wniosku formularz „Bekreftelse pa sluttarsak”. Dokument ten wypełnia i podpisuje pracodawca. Muszą z niego wynikać następujące informacje: data rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, okres i data wypowiedzenia, przyczyna zwolnienia oraz tygodniowe godziny pracy. Jeżeli nie były one stałe, należy złożyć potwierdzenie liczby przepracowanych godzin w ciągu ostatnich 52 tygodni.

 

Maciej Sibilak

 

http://pracainauka.pl/aktualnosci/polak-na-zasilku-w-norwegii

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!