Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Uważaj na nieuczciwe agencje!

HOLANDIA | Uważaj na nieuczciwe agencje!

Do najczęstszych nadużyć popełnianych przez nielegalne agencje w Holandii należy nieprzestrzeganie zasad dotyczących płacy minimalnej. Wiąże się to z zaniżaniem stawek, wliczaniem do nich dodatków wakacyjnych oraz niewypłacaniem pieniędzy za nadgodziny.

 

            Częstą praktyką jest też pobieranie wygórowanych opłat za zakwaterowanie, nakładanie kar za rzekome porzucenie pracy i potrącanie pieniędzy z wynagrodzenia.

Zdarza się, że nieuczciwe agencje żądają od pracowników wniesienia opłaty za rejestrację. Jest to niezgodne z prawem podobnie jak ograniczanie liczby biur z których mogą korzystać. Sporo zastrzeżeń budzą też kwestie związane z zakwaterowaniem pracowników. Zatrudnieni osiedlani są często w opustoszałych i wymagających remontu budynkach.

            Osoby oszukane przez nieuczciwych pośredników w Holandii mogą zgłaszać przypadki naruszenia przepisów do Biura Skarg na Nieuczciwe Agencje Pośrednictwa Pracy (Meldpunt Malafide Uitzendbureaus). Można to zrobić za pośrednictwem bezpłatnego telefonu 0800-5151. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących prawa pracy sprawuje Inspekcja Spraw Społecznych i Zatrudnienia. Na stronie https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/klachtenformulier_Polish znajduje się formularz za pomocą którego możemy złożyć skargę na agencję.

            Pracownicy zatrudniani przez biura pośrednictwa pracy mogą się też zwracać o pomoc do SNCU (Stowarzyszenia ds. przestrzegania układu zbiorowego pracy dla pracowników delegowanych). Skargi dotyczące jakości miejsca zakwaterowania najlepiej zgłaszać w Urzędzie Miasta lub Gminy bądź w jednostce Straży Pożarnej w miejscu zamieszkania.

 

Ponad 6 tys. nielegalnych agencji

            Według różnych szacunków w Holandii funkcjonuje 6-6,5 tys. nielegalnych agencji zatrudnienia. Większość z nich działa w sektorze rolniczym i ogrodniczym. Tak duża liczba nielegalnych agencji zatrudnienia to efekt liberalizacji przepisów w sektorze pośrednictwa pracy, której dokonano w Holandii w latach 90-tych. Zniesienie certyfikatów i ograniczeń w dostępie do tego rynku przyciągnęło do branży setki oszustów liczących na szybkie i łatwe zyski zdobywane kosztem szukających pracy imigrantów. Większość nielegalnych biur wykorzystujących zagranicznych pracowników prowadzonych jest przez obywateli Turcji. Pomimo ostrzeżeń nadal wielu naszych rodaków daje się wykorzystać.

            Kolejnym czynnikiem wpływającym na wzrost nieuczciwych praktyk wobec zatrudnionych pracowników jest zaostrzająca się konkurencja pomiędzy agencjami zatrudnienia. Nie brakuje biur, które dla pozyskania jak największej liczby przedsiębiorstw gotowe są zaproponować pracodawcom niewiarygodnie korzystne warunki współpracy. Odbija się to potem na pracownikach, którzy mieszkają w fatalnych warunkach lub płacą za zakwaterowanie zawyżone opłaty. W wielu przepadkach firmy, które skusiły się pozornie lepszą ofertą, a potem zawiodły się na usługach nowej agencji powracają do współpracy z poprzednim biurem.

 

Wiarygodne biura

            Chcąc uniknąć kłopotów z nieuczciwymi pośrednikami korzystaj z usług agencji zrzeszonych w takich organizacjach branżowych jak VIA, ABU i NBBU. Stowarzyszenia te prowadzą szeroką kampanię informacyjną mająca na celu ochronę imigrantów przed oszustami. Walczą tym samym od dobre imię holenderskich pośredników. Nasi rodacy pracujący za pośrednictwem agencji zrzeszonych w tych organizacjach mają zapewnione odpowiednie wynagrodzenie, bezpieczne i wygodne zakwaterowanie, ubezpieczenie zdrowotne, transport do pracy, tłumacza oraz 24-godzinny dyżur w nagłych przypadkach.

            W przypadku ewentualnych roszczeń wobec agencji zatrudnienia lub sporu wynikającego z nieprzestrzegania warunków umowy, pracownik powinien w pierwszej kolejności poinformować o sprawie kierownictwo biura lub złożyć pod jego adresem oficjalną skargę na piśmie. Takie pismo najlepiej sporządzić w dwóch egzemplarzach (może być w języku polskim) i poprosić o podpis potwierdzający jego przyjęcie. Można je też przekazać za pośrednictwem koordynatora. Agencja pracy tymczasowej ma obowiązek odpowiedzieć na pismo w ciągu czternastu dni. W tym czasie pracownik powinien uzyskać ostateczne stanowisko w sprawie skargi lub przedmiotu sporu. W przypadku nieuwzględnienia naszych racji pozostanie odwołanie się do Komisji Rozjemczej dla Pracowników Czasowych. Koszt rozpatrzenia skargi, tzw. opłata wpisowa wynosi 49 euro. Z Komisją Rozjemczą można się skontaktować wysyłając list na adres: Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp, lub drogą mailową na adres: geschillen@abu.nl.

 

Sprawdź agencje

            Wiarygodność pośrednika powinni też sprawdzić Polacy wyjeżdżający do Holandii za pośrednictwem polskich agencji zatrudnienia i holenderskich filii działających w naszym kraju. Po pierwsze należy sprawdzić czy interesujące nas biuro posiada aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Jest on dostępny na stronie www.kraz.praca.gov.pl. Certyfikatu nie należy traktować jako świadectwa uczciwości. Wpisanie agencji pośrednictwa pracy do KRAZ oznacza jedynie, że firma spełniła wymogi ustawy dotyczące rejestracji działalności, czyli złożyła wniosek i uiściła stosowną opłatę. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zadzwonić jeszcze do WUP właściwego dla siedziby danego biura. Jednostki podległe tym urzędom zajmują się kontrolą prywatnych pośredników.

 

Co powinna zawierać umowa z agencją

– nazwę i dane teleadresowe zagranicznego pracodawcy

– okres zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

– rodzaj oraz warunki pracy i wynagradzania, a także przysługujące osobie kierowanej do pracy świadczenia socjalne

– warunki ubezpieczenia społecznego oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków obowiązki i uprawnienia osoby kierowanej do pracy oraz agencji zatrudnienia

– zakres odpowiedzialności cywilnej stron w przypadku niewykonania lub nienależytego onania umowy zawartej między agencją zatrudnienia a osobą kierowaną, w tym stronę pokrywającą koszty dojazdu i powrotu osoby skierowanej do pracy w przypadku niewywiązania się pracodawcy zagranicznego z warunków umowy oraz tryb dochodzenia związanych z tym roszczeń

– kwoty należne agencji zatrudnienia z tytułu faktycznie poniesionych kosztów związanych ze skierowaniem do pracy za granicą, poniesione na: dojazd i powrót osoby skierowanej, wydanie wizy, badania lekarskie, tłumaczenia dokumentów

– informacje o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy

 

Maciej Sibilak

 http://pracainauka.pl/aktualnosci/uwazaj-na-nieuczciwe-agencje

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 286, str. 6

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!