Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

HOLANDIA | Już po sześciu miesiącach zasiłek

HOLANDIA | Już po sześciu miesiącach zasiłek

Od 1 stycznia 2016 r. zmienią się przepisy dotyczące zasiłków dla bezrobotnych w Holandii. Obecnie świadczenie to przysługuje osobom, które w przeciągu ostatnich 36 tygodni przepracowały w tym kraju minimum 26 tygodni i straciły pracę nie z własnej winy.

 

            W zależności od stażu pracy zasiłek dla bezrobotnych w Holandii wypłacany jest przez okres 3-38 miesięcy (3 lata i 2 miesiące). Najkrótsze, trzymiesięczne świadczenie przysługuje po przepracowaniu minimalnego okresu 26 tygodni. Musi on się zawierać w ostatnich 36 tygodniach od utraty pracy. Aby uzyskać zasiłek na okres dłuższy niż trzy miesiące, należy spełnić tzw. warunek lat (jareneis). Wymagane jest przepracowanie minimum 48 miesięcy w ciągu ostatnich pięciu lat kalendarzowych.

            W tej chwili maksymalny czas otrzymywania świadczenia to 38 miesięcy. Od nowego roku co kwartał jego długość będzie zmniejszana o jeden miesiąc. W ten sposób od 2019 r. czas, przez jaki maksymalnie można pobierać zasiłek, skrócony zostanie do 24 miesięcy.

            1 lipca 2015 r. wejdzie w życie istotna zmiana dotycząca aktywizacji bezrobotnych. Osoby pozostające od sześciu miesięcy na zasiłku, które odmówią przyjęcia oferowanej pracy, będą musiały się liczyć z obniżką zasiłku o połowę.

 

75 proc. ostatniego wynagrodzenia

            Kwota zasiłku zależy bezpośrednio od wysokości dochodów wnioskodawcy. Przez pierwsze dwa miesiące bezrobotny otrzymuje do 75 proc. swojego ostatniego wynagrodzenia, w kolejnych miesiącach kwota ta maleje do 70 proc. Osoby, które przed utratą pracy uzyskiwały dość duże zarobki nie mogą liczyć na równie wysokie świadczenia. Kwota zasiłku wyliczana jest w oparciu o średnią stawkę dzienną (dagloon) z okresu ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia od momentu zwolnienia. Nie może ona przekroczyć maksymalnej stawki dziennej (maximumdagloon) ustalonej ustawowo na poziomie 197 euro.

            Od kwoty zasiłku potrącane są jeszcze składki na ubezpieczenie chorobowe i dodatek wakacyjny. Pieniądze wypłacane są co cztery tygodnie przelewem na konto świadczeniobiorcy. Bezrobotny otrzymuje odcinek wypłaty z informacją o wysokości świadczenia i dokonanych potrąceniach. Wniosek o zasiłek można już składać na trzy tygodnie przed datą wygaśnięcia umowy o pracę.

 

Składamy wniosek

            Warunkiem otrzymania świadczenia jest wyrażenie gotowości do podjęcia pracy i aktywnego jej poszukiwania w okresie pobierania zasiłku. Wniosek o jego przyznanie należy złożyć w holenderskim urzędzie pracy UWV Werkbedrijf. Dokładne adresy tych biur znajdziesz na stronie www.uwv.nl, po kliknięciu na link Adressen w zakładce Contact.

            Do formularza należy dołączyć odcinki wypłat za ostatni okres zatrudnienia w Holandii. To właśnie na ich podstawie urząd wyliczy ci wysokość świadczenia. Decyzje w sprawie przyznania zasiłku powinieneś otrzymać w ciągu czterech tygodni od złożenia wniosku. Osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych zobowiązana jest do uzupełnienia co cztery tygodnie tzw. listy pracy (werkbriefje). Chodzi o aktualizację informacji, mogących mieć wpływ na wysokość świadczenia i utrzymanie prawa do zasiłku. Dotyczą one zmian w dochodach partnera, dochodach spoza pracy, stanu cywilnego, sytuacji rodzinnej (np. zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka), rozpoczęcia lub zakończenie kształcenia. Wśród osób pobierających zasiłek UWV przeprowadza regularne kontrole.

 

Problemy formalne

            Bywa, że Polacy ubiegający się o zasiłek dla bezrobotnych mają problemy z załatwieniem formalności z powodu braku zameldowania w Holandii lub pozwolenia na pobyt z Urzędu ds. Imigracji i Naturalizacji IND Immigriate-en Naturalisatledienst.

Choć podstawą do uzyskania zasiłku jest spełnienie wymaganego okresu zatrudnienia oraz potwierdzenie faktu odprowadzania składek na ubezpieczenie z tytułu utraty pracy, to niektórzy mniej zorientowani w temacie urzędnicy mogą nam stawiać dodatkowe przeszkody formalne. By nie stwarzać pretekstu do odrzucenia wniosku warto dopilnować kwestii związanych z meldunkiem w Holandii. Będąc zameldowanym i posiadając podpis DigID wszelkie formalności załatwisz za pośrednictwem internetu. Osoby niemające zameldowania, muszą stawić się osobiście w urzędzie pod który podlegają.

            Pobierając zasiłek w Holandii nie możesz przebywać w Polsce. Masz jednak prawo do wyjazdu na urlop, fakt ten musisz zgłosić do urzędu pracy. Prawa do zasiłku nie mają osoby zwolnione dyscyplinarnie oraz te które zrezygnowały z pracy na własne życzenie.

Maciek Sibilak

 

http://pracainauka.pl/aktualnosci/juz-po-szesciu-miesiacach-zasilek

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!