Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

DANIA | Zwrot podatku w kraju Andersena

DANIA | Zwrot podatku w kraju Andersena

Dania to kraj, w którym obciążenia podatkowe należą do najwyższych w Europie. O nadpłacony podatek można występować do trzech lat wstecz. Średnia kwota zwrotu oscyluje w granicach 5-6 tys. koron.

 

            Obowiązek podatkowy w Danii jest ściśle związany z rezydencją podatkową. Za duńskiego rezydenta podatkowego uznawana jest osoba, która wyrazi chęć posiadania takiej rezydencji lub też postanowi się tam osiedlić kupując dom lub mieszkanie. Duńskim rezydentem podatkowym staje się ponadto cudzoziemiec, którego pobyt na terytorium tego kraju przekroczy sześć kolejnych miesięcy.

 

Selvangivelse

            Rok podatkowy w Danii, podobnie jak w Polsce, pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Cała procedura rozliczenia podatkowego rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia od wysłania na adres podatnika formularza zeznania podatkowego Selvangivelse. Wcześniej, bo jeszcze w listopadzie poprzedniego roku otrzymuje on z urzędu tzw. wstępną kalkulację podatkową. Zawiera ona dane na temat dochodów, ulg i odliczeń podatnika w danym roku podatkowym, które należy zaakceptować bądź odpowiednio skorygować.

            Najpóźniej do 5 marca podatnik otrzymuje od pracodawcy roczne podsumowanie swoich dochodów. Zgłoszenia do rozliczenia podatku fiskus zaczyna przyjmować na przełomie marca i kwietnia.

            Wystawiony przez urząd i wysłany na zarejestrowany adres podatnika formularz zeznania podatkowego Selvangivelse należy złożyć najpóźniej do 1 maja. Deklarację podatkową można przesłać pocztą lub za pośrednictwem internetu. W tym celu należy się posłużyć ośmiocyfrowym PIN-kodem (TastSelv-kode). Znajdziesz go w prawym górnym rogu na karcie podatkowej (Forskudsopgorelsen) lub na druku zeznania podatkowego (Selvangivelse).

 

Maksimum sześć miesięcy

            Na rozpatrzenie zeznania podatkowego duński urząd skarbowy ma sześć miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu złożenia deklaracji. Po weryfikacji zeznania podatkowego urząd skarbowy przesyła ostateczne rozliczenie, na którym widnieje informacja o zwrocie nadpłaconego podatku. Nadpłata podatku zostanie przelana na duńskie konto podatnika.

            Może się jednak okazać, że zaliczki płacone na poczet podatku są niewystarczające w stosunku do uzyskanego dochodu. Wówczas podatnik otrzyma wezwanie do zapłaty niedopłaconego podatku. Ewentualna dopłata musi nastąpić w ciągu 90 dni.

            Podatnik może pomniejszyć swój dochód m.in. o wydatki na fundusz emerytalny i fundusz dla bezrobotnych, wydatki na dzieci, które nie pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, wydatki na dojazd do pracy oddalonej o więcej niż 12 kilometrów od miejsca zamieszkania czy o składki członkowskie w związkach zawodowych.

 

Obowiązek podatkowy

            Obowiązkowi podatkowemu od wszystkich dochodów mających źródło w Danii podlegają zarówno duńscy rezydenci, jak i nierezydenci. Zgodnie z polsko-duńską umową, przy unikaniu podwójnego opodatkowania dochodu uzyskanego w kraju Andersena należy uwzględnić metodę proporcjonalnego odliczenia. Oznacza to, że polski rezydent podatkowy, osiągający dochody w Danii powinien je uwzględnić przy obliczaniu efektywnej stawki podatkowej stosowanej do dochodów osiągniętych ze źródeł polskich.

            Osoby delegowane do pracy w Danii mogą opodatkować uzyskiwane dochody wg liniowej stawki 25 proc., jednak wówczas nie mają zastosowania dopuszczalne odpisy od podstawy opodatkowania. W takim przypadku nie ma obowiązku składania zeznania rocznego dotyczącego wynagrodzenia, ponieważ miesięczne zaliczki potrącone przez pracodawcę są podatkiem ostatecznym.

Maciej Sibilak

 

http://pracainauka.pl/zwrot-podatku/zwrot-podatku-w-kraju-andersena

www.pracainauka.pl

 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!