Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

DANIA | Dobrze urodzić w Danii

DANIA | Dobrze urodzić w Danii

Państwo duńskie bardzo dba o przyszłe matki. Specjalne świadczenie można pobierać prawie przez rok, a jego wysokość wynosi maksymalnie 15760 koron miesięcznie, czyli około 8,8 tys. zł brutto (przed opodatkowaniem)

            Liczba dzieci urodzonych w Danii przez matki posiadające polskie obywatelstwo z roku na rok rośnie. W roku 2007 matki Polki urodziły 256 dzieci, w roku następnym już o 100 więcej, a w 2011 przyszło ich na świat 596.

 

Ochrona przyszłych matek.

            W pracy obowiązuje zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn, a kobieta ciężarna w Danii podlega szczególnej ochronie. O ciąży trzeba jak najszybciej powiadomić pracodawcę. Ciężarnej kobiety nie wolno z żadnego powodu zwolnić z pracy. Pracodawca ma obowiązek – podobnie jak w Polsce – przeniesienia ciężarnej na lżejsze stanowisko pracy. Jeżeli w firmie nie ma takiej możliwości to zgodnie z prawem ciężarna kobieta aż do rozwiązania musi zostać w … domu, a przez cały ten czas przysługuje jej 100% dotychczasowego wynagrodzenia.

 

Świadczenia z tytułu macierzyństwa lub ojcostwa

            Istnieją dwa rodzaje świadczeń z tytułu macierzyństwa, rzeczowe (opieka zdrowotna ) i pieniężne. Do świadczeń rzeczowych mają prawo wszystkie kobiety będące duńskimi rezydentkami. Ze świadczeń pieniężnych korzystać mogą pracownicy najemni, osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym pomagające małżonkom. Do zasiłku z tytułu ciąży i porodu, a także z tytułu adopcji, uprawniona jest kobieta, która była zatrudniona przez 13 tygodni poprzedzających urlop macierzyński i w okresie tym przepracowała co najmniej 120 godzin lub ta, która spełnia warunki pozwalające uznać ją za osobę prowadzącą działalność na własny rachunek.

 

Świadczenia rzeczowe

            Obejmują darmową opiekę położniczą w tym badania prenatalne, bezpłatny transport na badania i poród, poród w szpitalu lub pomoc położnej w przypadku porodu domowego.

 

Świadczenie pieniężne

            Może być ono wypłacane matce od czwartego tygodnia przed planowanym terminem porodu i być kontynuowane po urodzeniu dziecka przez 46 tygodni w przypadku osoby pracującej lub 40 tygodni dla bezrobotnej. Uwaga, ostatnie 32 tygodnie mogą być podzielone pomiędzy obydwoje rodziców. Jeżeli jedno z rodziców wróci do pracy w niepełnym wymiarze czasu to urlop może być proporcjonalnie wydłużony. Choć rodzice mogą wybrać wydłużony urlop (40 lub 46 tygodni) po urlopie macierzyńskim, czyli 14 tygodniu po urodzeniu dziecka, to świadczenie to jest wypłacane do wysokości kwoty należnej za 32 tygodnie. Ojciec dziecka w okresie urlopu macierzyńskiego (14 tygodni po narodzinach dziecka ) ma prawo do 2 tygodniowego świadczenia z tego tytułu. Podobnie rzecz się ma w przypadku adopcji dziecka, rodzice mogą otrzymać świadczenie przez 46 tygodni od dnia pojawienia się dziecka w rodzinie.

 

Wysokość świadczenia

            W przypadku pracowników najemnych podstawą obliczenia świadczenia pieniężnego z tytułu macierzyństwa tzw. dagpenge ved fødsel jest godzinowa stawka wynagrodzenia pracownika oraz liczba godzin pracy. Przy czym maksymalnie jest to 106,49 DKK/godz. i 3940 DKK na tydzień. Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek świadczenie wyliczone jest na podstawie dochodów uzyskiwanych z działalności jednakże nie więcej niż podane wyżej stawki maksymalne.

 

Gdy są problemy

            Zdarza się, że pracodawcy nie przestrzegają należnych kobietom ciężarnych praw, wtedy mają one pełne prawo skorzystać z pomocy związków zawodowych (ze statystyki prowadzonej przez największy duński związek zawodowy 3F wynika, iż na 10 wnoszonych spraw 9 jest wygrywanych). Z roszczeniem o naprawienie szkody wystąpić można do 5 lat wstecz od zdarzenia. Standardowa kwota odszkodowania to 25000 koron. Takie odszkodowanie można dostać gdy się udowodni, że ciąża było powodem tego iż nie otrzymało się pracy. Gdy z powodu ciąży kobieta zostanie zwolniona z pracy to odszkodowanie z tego tytułu wynosi (w zależności od okresu zatrudnienia ) od 4 do 16 miesięcznych pensji, zazwyczaj jednak mieści się ono w granicach 9 – 12 pensji. Jeżeli mężczyzna zostanie zwolniony z pracy z tego powodu, że chciał skorzystać z przysługującego mu prawa do urlopu rodzicielskiego to jemu także przysługują roszczenia z tego tytułu.

Krzysztof Kozik

Źródło: Praca i nauka za granicą, Nr 249, str. 9 

Zamów ofertę Bez zobowiązań

Skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w Ciągu 24h!

Nie odkładaj swojego rozliczenia!

Odbierz swój zwrot podatku, uzyskaj zasiłek i zwrot ubezpieczenia!

Nie zastanawiaj się dłużej i dokończ formularz!