dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Zostań naszym partnerem

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Dodatki rodzinne - Holandia

Kindgebonden budget


Od 1 stycznia 2009 r. osoby pracujące w Holandii dla holenderskiego pracodawcy mogą otrzymać dodatek na dziecko/dzieci tzw. Kindgebonden budget ( budżet związany z dzieckiem). Dodatek ten zastąpił obecny Kindertoeslag i można go otrzymać dodatkowo jako dodatek do zasiłku rodzinnego tzw. Kinderbijslag.


Kindgebonden budget jest uzależniony od ilości dzieci w danej rodzinie oraz wysokości dochodów w rodzinie. Im niższe dochody rodziny tym wyższy jest dodatek związany z dzieckiem, który otrzymasz.


Dodatek może być wpłacany miesięcznie, zaliczkowo na wskazane wcześniej przez Ciebie konto bankowe (w Holandii lub w Polsce). Z upływem roku powinienieś otrzymać pismo z holenderskiego urzędu skarbowego z informacją o tym, czy dodatek ten jest wypłacany zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem. Jeżeli urząd ustali, że dodatek za miniony rok był za wysoki lub za niski, konieczny będzie zwrot lub dopłata różnicy.


Pamiętaj ! W przypadku nadpłaty będziesz musiał zwrócić określoną przez urząd kwotę lub otrzymasz wyrównanie.

Osoba starająca się o dodatek do zasiłku rodzinnego musi spełnić pewne warunki:

- osoba ma na utrzymaniu dziecko w wieku do 18 lat

- osoba pobiera zasiłek rodzinny

- dochody tej osoby i jej partnera nie są wysokie

- osoba ma obywatelstwo holenderskie lub pozwolenie na pobyt w Holandii z prawem do uzyskania dodatków (ta zasada dotyczy również partnera osoby starającej się o dodatek do zasiłku rodzinnego).

W przypadku, gdy na dziecko poniżej 18 roku życia nie otrzymuje się zasiłku rodzinnego (gdy dziecko osiąga zbyt wysokie dochody lub ma finansowane studia) możliwe jest otrzymanie dodatku do zasiłku rodzinnego, pod warunkiem, że osoba, która stara się o dodatek do zasiłku rodzinnego daje na utrzymanie dziecka 408 € miesięcznie.

Osoby mieszkające poza granicami Holandii  ale pracujące w Holandii oraz osoby mieszkające w Holandii ale pracujące za granicą również mają  prawa do uzyskania dodatku do zasiłku rodzinnego. Przy wyliczaniu wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego brane są pod uwagę zasiłki otrzymywane poza granicami kraju.

 

Wniosek o dodatek na dziecko (Kindgebonden budget) składa się jednorazowo. Osoby, które w roku 2008 r. otrzymały już dodatek tzw. Kindertoeslag, otrzymają automatycznie dodatek obowiązujący w roku 2009 na wszystkie dzieci do 18 roku życia. Świadczenie to można też otrzymać jednorazowo, jednak dopiero po zakończeniu roku rozliczeniowego do kwietnia 2010 roku. Nie jest wymagane osobne składanie wniosku, gdyż SVB sam przekazuje te informacje do urzędu skarbowego.

 

Można złożyć wniosek elektronicznie  za pomocą program ze strony internetowej: www.toeslagen.nl

 

Dodatek ten jest wypłacany co miesiąc przez holenderski urząd skarbowy dział dodatki (Belastingdienst afdeling Toeslagen).

Termin wypłaty jest uzależniony od wysokości otrzymanego dodatku.

- Gdy otrzymuje się kwotę 60 € urząd skarbowy wypłaca tę kwotę miesięcznie przed lub w przypadku świąt kolejnego dnia roboczego następującego po 19 dniu każdego miesiąca.

- Gdy otrzymuje się kwotę z przedziału 24€ do 60€ to urząd skarbowy wypłaca tę kwotę wyliczoną za cały rok kalendarzowy w grudniu.

- Kwoty poniżej 24 € nie są wypłacane.

Wypłata dodatku zostaje zakończona miesiąc po tym, gdy dziecko ukończy 18 lat.

 

Poniżej znajdują się maksymalne kwoty zwrotu oraz granice dochodu, który kwalifikuje Cię do ubiegania się o Kindgebonden budget.

 

Ilość dzieci

  Miesięczna maksymalna  

kwota zwrotu/brutto

Roczna maksymalna

kwota zwrotu/brutto

Maksymalny roczny

dochód brutto, uprawniający

do uzyskania dodatku:

 1 dziecko

 84 Euro

 1.011 Euro

 44.700 Euro

 2 dzieci

 110 Euro

 1.322 Euro

 49.400 Euro

 3 dzieci

 125 Euro

 1.505 Euro

 52.200 Euro

 4 dzieci

 134 Euro

 1.611 Euro

 53.800 Euro

 5 dzieci i więcej

 

 1.611 Euro
 + 51 Euro dodatkowo
 za każde kolejne dziecko

 54.500 Euro

 

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.toeslagen.nl

 

 

 

Kinderopvangtoeslag (od 2009roku) – dodatek na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola

 

Aby otrzymać ten dodatek należy spełnić następujące warunki:

1)   osoba starająca się o dodatek musi posiadać obywatelstwo holenderskie lub ważne pozwolenie na pobyt w Holandii,

2)   osoba starająca się o dodatek oraz jej partner fiskalny muszą obydwoje pracować; można również otrzymać ten dodatek, gdy osoba starająca się o niego nie pracuje ale jest w trakcie studiów albo innej szkoły lub kursu, który mógłby powiększyć jej szansę na zdobycie pracy,

3)   osoba starająca się o dodatek lub jej partner fiskalny ponoszą koszty związane z uczęszczaniem dziecka do żłobka lub przedszkola

4)   dziecko jest zameldowane pod tym samym adresem co osoba ubiegająca się o dodatek,

5)   dziecko, na które chcemy otrzymać dodatek nie ukończyło jeszcze szkoły podstawowej

6)  dziecko osoby starającej się o dodatek uczęszcza do placówki opieki zarejestrowanej w urzędzie gminy, może to być placówka opieki dziennej (kinerdagverblijf), placówka opieki po zajęciach szkolnych (buitenschoolse opvang) lub inna forma opieki zarejestrowana w urzędzie gminy

 

Dodatek ten można otrzymać maksymalnie za 230 godzin.

Aby sprawdzić czy przysługuje komuś ten dodatek można sprawdzić to za pomocą  programu znajdującego się na stronie: www.toeslagen.nl  za pomocą linku: http://toeslagen.nl/reken/toeslagen/

Za pomocą tego programu można również powiadomić o zmianach w sytuacji życiowej osoby pobierającej dodatek.

 

euro-punkt.pl on Facebook