dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Zasiłki dla bezrobotnych - Niemcy

Arbeitslosengeld – zasiłek dla bezrobotnych

http://www.arbeitsagentur.de

 

W Niemczech mamy do czynienia z dwoma rodzajami zasiłku dla bezrobotnych

ARBEITSLOSENGELD I

ARBEITSLOSENGELD II (HARZ IV)

 

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) w Niemczech i jakie warunki należy spełnić aby się o niego ubiegać?

Osoba, która chcę się starać o niemiecki zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld I) musi spełniać następujące warunki:

- nie może być nigdzie zatrudniona

- powinna być zarejestrowana we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie pracy  (Agentur für Arbeit) jako bezrobotna

- w ciągu ostatnich dwóch lat, przed rejestracją w urzędzie pracy i rozpoczęciem bezrobocia, - co najmniej przez 12 miesięcy opłacać obowiązkowe składki ubezpieczeniowe (zatrudnienie, zasiłek chorobowy)

- nie może mieć ukończonych 65 lat

 

Gdzie należy złożyć wniosek o Arbeitslosengeld I i II ?

 

Taki wniosek składamy w urzędzie pracy (Agentur für Arbeit) właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Właściwy urząd pracy w Niemczech (Agentur für Arbeit) można znaleźć wpisując swój kod pocztowy w pozycji Ihre Postleitzahl na stronie:

http://www.arbeitsagentur.de/nn_29892/Navigation/Dienststellen/Dienststellen-Nav.html

 

Jakie dokumenty muszę złożyć, aby ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych ?

 

Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych składamy w urzędzie pracy wraz z wymaganymi dokumentami.

 

Najważniejsze dokumenty jakie należy złożyć wraz ze wnioskiem to:

- dowód osobisty

- dokumenty dotyczące wykonywanej pracy (także karta podatkowa)

- dokumenty dotyczące wcześniej pobieranych świadczeń bądź zasiłków (również w innym -urzędzie pracy) np. zasiłek chorobowy, zasiłek dla bezrobotnych

- świadectwo pracy (pracodawca powinien je wydać po wygaśnięciu stosunku pracy, po rozwiązaniu  umowy o pracę)

- wypowiedzenie umowy o pracę

- zaświadczenie o pobieraniu zasiłku chorobowego

 

Według jakich kryteriów i na jak długo jest wypłacany zasiłek dla bezrobotnych?

 

Urząd pracy oblicza oraz wypłaca świadczenie za każdy dzień kalendarzowy. Jeżeli należy nam się wypłata za cały miesiąc, otrzymamy wówczas świadczenie za 31 dni.

Znaczenie dla wysokości wypłacanego zasiłku ma:

- średnia wysokość wynagrodzenia jakie otrzymywaliśmy podczas ostatniego zatrudnienia

- klasa podatkowa, w której się znajdowaliśmy

- dzieci na otrzymaniu

- wiek

 

Wysokość świadczenia wynosi 60% bądź 67% wynagrodzenia netto. Wypłata zasiłku w wysokości 67% jest wypłacana w przypadku, gdy ubiegający się o zasiłek lub jego współmałżonek (który podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) mają dziecko.

Okres wypłacanego zasiłku uzależniony jest od okresu opłacanych  składek na ubezpieczenie. (patrz tabela poniżej)

 

Okres opłacanych składek

Okres wypłacania zasiłku

Miesiące

Dni kalendarzowe

Wiek

Miesiące

Dni kalendarzowe

12

360

 

6

180

16

480

 

8

240

20

600

 

10

300

24

720

 

12

360

30

900

50.

15

450

36

1080

55.

18

540

48

1440

58.

24

720

 

Czym jest Arbeitslosengeld II (potocznie Harz IV) ?

 

Od 1 stycznia 2005 roku wprowadzono nowy rodzaj świadczenia, w celu  pomocy osobom, które nie mogą zaspokoić podstawowych potrzeb (np. zakwaterowanie, wyżywienie) swoich oraz swojej rodziny. Świadczenie to jest pomocą dla osób, które poszukują pracy.

 

Kto może ubiegać się o ten rodzaj zasiłku?

 

O ten rodzaj świadczenia mogą starać się osoby, które:

- mają ukończone 15 lat, ale nie ukończyły jeszcze 65 lat

- są zdolne do pracy oraz

- są w potrzebie finansowej jak i

- ich stałym miejscem zamieszkania jest Republika Federalna Niemiec

euro-punkt.pl on Facebook