dla pracodawców / for employers / Für Arbeitgeber

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

Kindergeld 

Uzyskanie świadczeń rodzinnych Kindergeld w Niemczech


Polacy pracujący w Niemczech mogą ubiegać się z niemieckiej instytucji Familienkasse o świadczenia pieniężne na dzieci – Kindergeld. Kindergeld przyznawany jest, co do zasady, na każde dziecko do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Od 2010 r. świadczenia na pierwsze i drugie dziecko wynoszą 184 EUR miesięcznie na dziecko, przy trójce dzieci kwota ta zwiększa się do 190 EUR ale na każde kolejne dziecko można otrzymać aż 215 EUR.

Jeśli pracowałeś w Niemczech przez rok i posiadasz dwójkę dzieci - otrzymasz nawet 4.416 EUR!

 

Dla naszych klientów przygotowaliśmy ofertę złożenia wniosku o przyznanie Kindergeld oraz prowadzenia sprawy przed niemieckimi instutycjami przyznającymi świadczenia rodzinne. W imieniu klienta składamy we właściwej niemieckiej instytucji wniosek o wypłatę niemieckiego  zasiłku rodzinnego. Odpowiadamy na wszelkie zapytania urzędu a w razie wydania dezycji odmownej przez urząd wniesiemy odwołanie.

 

Kto ma prawo do Kindergeld?


Ustalenie prawa do niemieckiego zasiłku rodzinnego nie jest proste. Powyższe wynika z wielu okoliczności. Po pierwsze niemiecki zasiłek rodzinny przysługuje, co do zasady, niemieckim podatnikom, którzy podlegają w RFN tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nieograniczony obowiązek podatkowy dotyczy osób posiadających w RFN miejsce zamieszkania lub stałe miejsce pobytu. Okoliczność, czy dana osoba podlega w Niemczech takiemu opodatkowaniu stwierdzana jest zazwyczaj decyzją podatkową. W niektórych przypadkach takie stwierdzenie nie będzie możliwe przed upływem roku kalendarzowego, np. w odniesieniu do osób, które generalnie nie mają miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w RFN, ale osiągają dochody głównie ze źródeł w Niemczech, np. z wykonywanej tam pracy.

 

Kolejną okolicznością przysparzającą trudności osobom ubiegającym się o Kindergeld jest tzw. zbieg prawa do tego zasiłku. Może się zdarzyć, iż prawo do Kindergeld ma więcej niż jedna osoba. Np. prawo do zasiłku może przysługiwać zarówno ojcu, jaki i matce, a nawet innej osobie wychowującej dziecko, np. dziadkowi. W takim przypadku urząd ustala, komu przysługuje zasiłek w pierwszej kolejności. Zwykle będzie to ten z rodziców, który sprawuje faktyczną opiekę nad dzieckiem, a jeżeli taka opieka sprawowana jest przez np. krewnego, będzie to ten z rodziców, który głownie ponosi ciężar ekonomiczny utrzymania dziecka. Niemniej jednak nie jest to jedyne kryterium. Pomimo, iż niemiecki zasiłek rodzinny Kindergeld jest świadczeniem przyznawanym na podstawie przepisów prawa podatkowego, stosuje się do niego przepisy unijne dotyczące zabezpieczenia społecznego, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Zgodnie z prawem unijnym pierwszeństwo do świadczeń objętych ubezpieczeniem społecznym mają osoby wykonujące działalność podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu, przy czym praca najemna ma zwykle pierwszeństwo przed innymi tytułami. W ten sposób prawo do zasiłku rodzinnego może w pierwszej kolejności przysługiwać osobie, która w danym okresie faktycznie nie sprawowała opieki nad dzieckiem.

 

Ostatnim zagadnieniem jest zbieg prawa do zasiłku rodzinnego w więcej niż jednym kraju, co zwykle ma miejsce w przypadku rodzin migrantów zarobkowych, np. kiedy jeden z rodziców tymczasowo opuszcza kraj w celu podjęcia pracy zarobkowej w innym państwie. Zgodnie z zasadą zakazu kumulacji świadczeń socjalnych w Unii Europejskiej, pracownik migrujący będzie miał jedynie prawo do wyrównania świadczenia rodzinnego do wysokości przysługującego mu zasiłku w państwie, w którym wykonuje pracę lub działalność gospodarczą.

 

Nasza oferta

Koszt przygotowania wniosku o Kindergeld oraz prowadzenia sprawy aż do przyznania świadczeń to 99 EUR + 9% + VAT.

 

 

Jak się zgłosić?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy obok po lewej stronie (formularz zwrot podatku i świadczeń rodzinnych), wybierając zasiłek rodzinny Niemcy jako kraj rozliczenia. Nasz konsultant zadzwoni i przekaże wszystkie informacje dotyczące procedury rozliczenia. Zachęcamy też do odwiedzenia jednego z naszych biur.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy obok po lewej stronie już teraz!

euro-punkt.pl on Facebook